Смирнов Ігор Георгійович


Професор, доктор географічних наук,
економіко-географ, геологіст, країнознавець

Curriculum vitaeНародився (1946 р. у м. Кам'янець-Подільський Хмельницької обл.)

У 1976 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет за спеціальністю «Економіко-географ, викладач географії», закінчив аспірантуру Сектору географії НАН України (заочно).

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Територіальна організація зв'язків промисловості та торгівлі та їх вдосконалення (на прикладі виробництва і споживання тканин в Україні)». Кандидат географічних наук за спеціальністю «економічна та соціальна географія».

У 2004 р. захистив докторську дисертацію «Логістичний напрям у суспільній географії: теорія та практика досліджень». Доктор географічних наук за спеціальністю «економічна та соціальна географія». У 1973-1997 рр. - асистент, старший викладач, доцент (1988 р.) кафедри зовнішньоекономічної діяльності Київського торговельно-економічного інституту ( з 1993 р. - університет), заступник декана обліково економічного факультету та факультету економіки, менеджменту та права.

У 1997-2006 рр. - доцент кафедри країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2006 р. - на посаді професора цієї кафедри.

У 2007 р. присвоєно звання професора кафедри країнознавства та туризму.

Читає нормативний курс «Географія світового господарства та спецкурси («Міжнародна логістика», «Маркетинг у туризмі», «Логістика туризму», «Транснаціональні корпорації», «Основи маркетингу», «Міжнародний бізнес», «Міжнародний туристичний бізнес»).

Автор біля 500 наукових праць, зокрема трьох монографій «Логістика: просторово-територіальний вимір» (2004, одноосібна), «Світове господарство в умовах глобалізації» (2004 , в співавторстві), «Географічні основи регіонального природокористування» (2006, в співавторстві) та десять навчальних посібників, у т.ч. „Транспортна логістика”(2008), „Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму” (2008, в співавторстві), «Бізнесові основи міжнародного туризму» (2007), «Міжнародна торгівля» (2004), «Розміщення виробництва продовольчих товарів в Україні» (1995, в співавторстві), „Розміщення виробництва непродовольчих товарів В Україні» (1996, в співавторстві), «Розміщення внутрішньої торгівлі в Україні» (1997, в співавторстві), „Світовий ринок товарів народного споживання” (1997, в співавторстві) та інших.

Наукові інтереси:
геопросторові аспекти логістики, геонформаційні системи в логістиці, логістика туризму, митна логістика, міжнародна логістика, логістика транснаціональних корпорацій, єврологістика, світовий та український ринок логістичних послуг, агрологістика, фінансово-банківська логістика, міжнародний туристичний бізнес, маркетинг у туризмі.
Розробив і застосував на практиці, наукові засади геопросторвого дослідження галузевих та регіональних логістичних систем, зокрема в туризмі та митній справі.

Є членом редколегій наукових збірників «Географія та туризм» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка та «Географічні проблеми розвитку продуктивних сил» (Херсонський державний педагогічний університет). Є членом редколегій та постійним автором українських та міжнародних логістичних журналів «Logistics», «Логистика. Проблемы и решения», «Дистрибуция и логистика».