Шищенко Петро Григорович

Фізико-географ, заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент Академії педагогічних наук України,
професор кафедри географії України,
доктор географічних наук,
лауреат Державної премії України,
президент Українського географічного товариства,

декан географічного факультету (1985-89, 1994-99 рр.).


Сurriculum vitaeНародився в с. Покришів Брусилівського району Житомирської області, де закінчив семирічну школу.

Після неї в 1950 році вступив до Коростишівського педагогічного училища, яке закінчив з відзнакою. В 1954 році вступив до Київського педагогічного інституту (тепер Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), звідки в 1956 році був переведений до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 1959 році з відзнакою закінчив, географічний факультет цього університету. В 1959-1961 рр. працював в грунтознавчій експедиції на Україні, в Казахстані, Західному Сибіру. З 1961 року до цього часу - аспірант, асистент, доцент, професор Київського університету. В 1984 році захистив докторську дисертацію. В 1971-1995 рр. завідує кафедрою фізичної географії та охорони природи, в 1985-1989 рр. - декан географічного факультету, в 1989-1992 рр. - Проректор з навчальної роботи природничих факультетів Київського університету, в 1992-1994 рр. - професор кафедри фізичної географії та охорони природи, в 1994-1999 рр. - декан географічного факультету, у 1995 - 2000 рр. завідувач новоствореної ним кафедри географії України.

Наукові інтереси: В галузі фізичної географії ним розроблені теоретичні положення, визначені об`єкт, предмет, зміст і послідовність ландшафтознавчого аналізу в регіональному проектуванні. В результаті багатолітніх досліджень встановлені закономірності просторової диференціації ландшафтів України, обгрунтовані оригінальні схеми ландшафтного районування її територій. Ним виконані дослідження стійкості ландшафтів України як їх здатності зберігати інваріантну структуру при певних режимах природного функціонування і антропогенних навантажень в зональних діапазонах фізико-географічних умов, що є основою для визначення співвідношення стадії регіонального проектування і відповідних їм масштабів ландшафтознавчих досліджень та об`ємів інформації для прийняття проектних рішень.

Автор і співавтор більше 160 наукових праць, в тому числі 29 книг.

Основні результати наукових досліджень опубліковані в колективних монографіях: “Природне середовище і господарська діяльність людини” (1982 р.), “Ландшафти і фізико-географічне районування” (1985 р.), “Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування в Українській РСР. Київське Придніпров`я” (1988 р.), “Геоекологічні основи територіального проектування і планування” (1989 р.), “Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування в Українській РСР. Теоретичні і методичні дослідження” (1990 р.), “Ландшафтно-екологічний аналіз в меліоративному природокористуванні” (1992 р.), особисті монографії “Принципи і методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні” (1999 р.).

П.Г.Шищенко є визначним лідером в галузі вузівської фізичної географії і ландшафтознавства. В його оригінальній книзі “Фізична географія СРСР” (1975 р.) з`ясовані закономірності фізико-географічної диференціації Північної Євразії. Єдиним досі залишається написаний ним у співавторстві монографічний посібник для студентів “Фізична географія Української РСР” (1992 р.); робота “Прикладна фізична географія” (1988 р.) не має аналогів в нашій країні і за рубежем.

Принципи і методи геоекологічного обгрунтування регіональних схем і проектів природокористування складають зміст написаної і редагованої П.Г. Шищенком в співавторстві книги “Геоекологічні підходи до проектування природно-технічних систем” (1985 р.). Автор і співавтор ландшафтної карти та схеми фізико-географічного районування України, які увійшли до Географічної енциклопедії України, географічних атласів, вузівських і шкільних підручників.

Він плідно працює в галузі дидактики, методики та інноваційних технологій навчання географії. Ним в співавторстві написані нові підручники і навчальні посібники “Географія України” (1992, 1996, 1999, 2000 рр.), “Географія” (1998 р.), “Методи геоекологічних досліджень” (1999 р.). В 1992 р. обраний членом-кореспондентом АПН України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993 р.) в складі авторського колективу за цикл робіт: “Географічні основи регіонального природокористування”,премії нагороди імені Ярослава Мудрого (1994 р.), йому присуджена премія Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998 р). В 1999 р. йому присвоєне почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. У березні 2006 р. Петру Григоровичу вручено медаль К.Д.Ушинського за вагомі досягнення в розвитку географічної освіти.

П.Г.Шищенко веде велику науково-організаційну і громадську діяльність: голова експертної ради з географічних наук ВАК України, член спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій, член бюро Відділення дидактики, методики і інноваційних технологій в освіті АПН України, відповідальний редактор “Вісника Київського університету. Географія”, голова Науково-методичної комісії з географії Міносвіти України, член Національного комітету з програм ЮНЕСКО “Людина і біосфера”. Президент Українського географічного товариства, член редколегії журналів “Географія та основи економіки в школі”, “Український географічний журнал”, наукових збірників “Географія і сучасність”, Української географічної енциклопедії та ін. Очолює головну редакційну колегію Популярної Енциклопедії Школяра, перший том якої “Дивосвіт. Твої перші кроки: "Книга для дітей від 6 років" в цьому році вийшов у видавництві “Освіта в Києві”.

Читає курси:“ Історія і методологія географії”, “Конструктивна географія з основами природокористування”, “Прикладна фізична географія”, “Фізична географія України”, “Ландшафтні регіони України”, “Фізико-географічне районування”.