Молочко Анатолій Миколайович

Географ-картограф, професор,
кандидат географічних наук

Curriculum vitaeНародився в с.м.т. Маньківка Черкаської обл.

Випускник кафедри геодезії та картографії КДУ ім. Т.Г. Шевченка. В роки навчання під керівництвом викладача кафедри О.Ф.Трембачева спеціалізувався у інженерно-пошуковій геодезії (працював в експедиціях УкрДІПРОВодгоспу на Херсонщині), а потім астрономо-геодезії (працював у експедиціях УкрАГП на Кіровоградщині та Донбасі). Дипломну роботу з визначення координат пунктів Лапласа підготував під керівництвом Головного інженера УкрАГП к.т.н. П.М.Шевчука. Закінчив університет з відзнакою - занесений до книги кращих випускників Київського університету 1971р., був рекомендований до навчання в аспірантурі.

Направлений на роботу до Академії наук України. З 1971 по 1989 р. працював інженером, мол. науковим, науковим, ст. науковим співробітником відділу картографії Сектора географії АН УРСР (з 1981р. Морського гідрофізичного інституту, а згодом Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна, зараз Інституту географії НАН України). В 1972-1975рр. навчався в аспірантурі (стаціонар) за спеціальністю 05.24.03 - картографія. Тривалий час в період з 1974 по 1990 рр. працював за сумісництвом викладачем топографії з основами геодезії та картографії на кафедрі економічної географії природничо-географічного факультету Київського державного педінституту імені Михайла Драгоманова, в 1998 р. - в Києво-Могилянській академії. Дисертацію: "Теорія і методика картографічного дослідження забруднення атмосферного повітря" підготував і захистив у 1988 р. під керівництвом Заслуженного діяча науки України, д.г.н., проф. А.П.Золовського. Офіційними опонентами цієї роботи були відомі вчені-картографи, професори: А.І.Преображенський (МІІГАіК) та О.О.Лютий (ІГРАН).

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1989р. Звання доцента одержав у 1995 р. У 1992-1995рр. та з 1999р. працював за контрактом на посаді заступника декана географічного факультету з навчальної роботи. Розробив ряд освітніх програм і навчальних планів та стандартів освіти для підготовки на географічному факультеті бакалаврів, спеціалістів, магістрів, зокрема з напряму 6.0709 - базової вищої освіти "геодезія, картографія та землевпорядкування".

Автор і співавтор близько 80і більше 10 звітів по завершених НДР, в т.ч. 3 колективних монографій, ряду навчальних посібників, методичних розробок, атласів, карт тощо з тематичної картографії, засновник університетського збірника наукових праць "Картографія та вища школа". Науковий керівник ряду науково-дослідних робіт кафедри та організатор проведення декількох міжнародних конференцій за цією тематикою. Підготував 2-х кандидатів наук. Він заступник голови ДЕК та член методичної комісії Міносвіти України з напряму освіти геодезія, картографія та землевпорядкування, член Вчених рад університету та ф-ту, а також редколегій декількох наукових журналів. У 1993р. був одним з трьох представників України під час офіційного включення її до складу Міжнародної картографічної асоціації (МКА) (Кельн, 3-9 травня 1993 р.).

Основні публікації: "Картографічне моделювання (1999 р. в співавторстві). "Геоинформационные задачи картографии в статистике природопользования // Принципы и методы экоинформатики / Матер. Всес. совещ. по экоинформатике и экологическим базам данных" [Москва. 5-9 янв. 1987 г.] (1986 р.). "Принципы мультипликации в картографическом моделировании // Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития УССР и её регионов / Матер. VI респ. конф. по тематическому картографированию" [Черновцы, 17-18 сент. 1987 г.]. (1987 р.). "Картографическое изучение маятниковых трудовых миграций". "Принципы системного картографирования в целях предупреждения атмосферного загрязнения // Системное картографирование природы и хозяйства Украинской ССР (теория, опыт, задачи)". Сб. науч. тр. / (1985 р. в соавторстве). "Картографические исследования природопользования (теория и практика работ)" (1991 р. в соавторстве).

Читає нормативні та спецкурси: "Геодезія", "Проектування та складання карт", "Основи наукових досліджень", "Картографічне моделювання", "Геоіконіка", "Основи топоніміки".