Освітньо-наукова програма «Політична географія та геополітика»  за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки» редакція 2021 р.

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Політична географія та геополітика» (рівень: магістр; форма навчання: денна; н.п. 2021 р.)

   Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1. Теорія політичної географії та геополітики
ОК 2. Geoglobalistics/ Геоглобалістика
ОК 3. Актуальні проблеми балансованого розвитку
ОК 4. Теорія географічних місць
ОК 5. Geospatial Governance/Геопросторове управління
ОК 6. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 7. Геоконфліктологія
ОК 8. Informational and network transformations of socio- spatial processes/ Інформаційно-мережеві трансформації суспільно-географічних процесів
ОК 9. Професійна та корпоративна етика
ОК 10. Виробнича практика
ОК 11. Науково-дослідницький практикум з політико-географічних студій
ОК 12. Асистентська практика
ОК 13. Кваліфікаційна робота магістра
Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1 «Політична географія країн та регіонів світу»

ВБ 1.1 Політико-географічний аналіз регіонів і країн світу
ВБ 1.2 Глобальна політична географія
ВБ 1.3 Регіональна географія розвитку
ВБ 1.4 Стратегічна    географія       та        геостратегічне позиціонування країни (Strategic Geography and Geostrategic positioning of the Country)

Вибірковий блок 2 «Глобальна політична географія та геополітика»

ВБ 2.1 Просторовий вимір сили в глобальному світі (Spatial Dimension of Power in Global World)
ВБ 2.2 Геопросторовий аналіз в політичній географії
ВБ 2.3 Геополітична та        геоекономічна          кон’юнктура сучасного світу
ВБ 2.4 Глокалізація: контекстний аналіз трансформацій суспільно-просторової організації (Glocalization: Contextual Analysis of Socio-spatial Organization Transformations)

Перелік №1 вільного вибору студента

ВБ 3.1 Новітня політична історія України та суміжних земель
ВБ 3.2 Країни            світу:   глобальне      та        регіональне середовище розвитку та співробітництва (Global and Regional Environment for Development and Cooperation: Countries/Regions of the World)
ВБ 3.3 Географічний аналіз електоральних систем
ВБ 3.4 Основи регіональної політики

Перелік №2 вільного вибору студента

ВБ 3.5. Імажинарна географія та брендінг місця (Imaginary Geography and Place Branding)
ВБ 3.6. Міжнародна логістика
ВБ 3.7. Територіальна ідентичність
ВБ 3.8. Демократія: від теорії до практики