Освітньо-наукова програма «Природнича географія» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Природнича географія» (рівень: магістр; форма навчання: денна; редакція 2021 р.)

 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1 Теорія та методологія природничої географії
ОК 2. Інфраструктури просторових даних (Spatial Data Infrastructures)
ОК 3. Професійна та корпоративна етика
ОК 4. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК 5. Глобальна екологія (GlobalEcology)
ОК 6. Культурні ландшафти
ОК 7. Виробнича практика
ОК 8. Асистентська практика
ОК 9. Науково-дослідницький практикум з природничої географії
ОК 10. Ландшафтні покриви
ОК 11. Трансфер технологій для пом’якшення наслідків зміни клімату (Transfer Technologies for Climate Change Mitigation)
ОК 12. Екогеографія України
ОК 13. Управління проектами та програмами в сфері природничої географії (Management of Projects and Programs in the Scopeof Natural Geography)
ОК 14. Небезпечні природні процеси в довкіллі (Hazardous Processes in the Environment)
ОК 15. Контроль якості довкілля
ОК 16. Оцінка ландшафтних і екосистемних послуг (Assessment of Landscape and Ecosystem Services)
ОК 17. Кваліфікаційна робота магістра
  Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
 Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Управління природокористуванням» 
ВБ 1.1 Прикладна геоекологія
ВБ 1.2 Управління ГІС-проектуванням (Managementof GIS Designing)
ВБ 1.3 Геоекологічні основи сталого розвитку (Geoecological Foundations of Sustainable Development)
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Міжнародне екологічне співробітництво»
ВБ 2.1 Глобалізація та міжнародне екологічне співробітництво (Globalization and internationalen vironmental cooperation)
ВБ 2.2 Проектування ГІС (GIS Designing)
ВБ 2.3 Ландшафтне та біологічне різноманіття (Landscape and Biological Diversity)
Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з переліку)
Перелік 1
ВБ 3.1.1 Оцінка антропізації ландшафтів (Assessment of Landscape Anthropization)
ВБ 3.1.2 Інформаційні мережі в географії
ВБ 3.1.3 Хімікати в антропосфері (Chemicals in the Anthroposphere)
Перелік 2
ВБ 3.2.1 Методика навчання природничо-географічних дисциплін у ЗВО
ВБ 3.2.2 Дидактика географії
ВБ 3.2.3 Методика навчання географічних дисциплін у ЗВО