Освітньо-професійна програма «Транскордонне екологічне співробітництво» за cпеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки
  Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Транскордонне екологічне співробітництво» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; редакція 2021 р.)
 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Основи математичної статистики та теорії ймовірностей
ОК 3. Вступ до фаху
ОК 4. Геологія
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Картографія з основами топографії
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Екологічні проблеми сталого розвитку
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12. Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
ОК 12.01  Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02  Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Екологічний моніторинг
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Теорія міжнародних відносин
ОК 29. Заповідна справа
ОК 30. Географічні інформаційні системи
ОК 31. Географічні інформаційні технології
ОК 32. Екологічні стандарти і критерії якості довкілля
ОК 33. Правові основи міського та територіального планування
ОК 34. Дистанційне зондування Землі
ОК 35. Міжнародний досвід планування ландшафту
ОК 36. Природне середовище України
ОК 37. Урбоекологія
ОК 38. СЕО та ОВД
ОК 39. Антропізація ландшафтів
ОК 40. Політична географія (Political Geography)
ОК 41. Моделювання  геосистем
ОК 42. Ландшафти України
ОК 43. Кваліфікаційна робота бакалавра
 Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Транскордонне екологічне співробітництво в територіальному плануванні»
ВБ 2.1.1 Теорія і практика планування
ВБ 2.1.2 Гуманістична географія
ВБ 2.1.3 Сучасні технології пом'якшення зміни клімату
ВБ 2.1.4 Основи планування ландшафту
ВБ 2.1.5 Ландшафтна екологія
ВБ 2.1.6 Геоекологічні основи природокористування
ВБ 2.1.7 Геофізика та геохімія ландшафту
ВБ 2.1.8 Міжнародні екологічні угоди
ВБ 2.1.9 Геопросторовий аналіз
ВБ 2.1.10 Транскордонні природоохоронні території України
ВБ 2.1.11 Довкілля Карпатського регіону
ВБ 2.1.12 Довкілля Центральної Європи 
ВБ 2.1.13 Довкілля Балкансько-Анатолійського регіону
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Транскордонне екологічне співробітництво в природокористуванні»
ВБ 2.2.1 Географія населення та розселення
ВБ 2.2.2 Поведінкова географія
ВБ 2.2.3 Екологічні мережі
ВБ 2.2.4 Політика ЄС в галузі охорони довкілля
ВБ 2.2.5 Геоекологічні проблеми Європи
ВБ 2.2.6 Транскордонне перенесення забруднень
ВБ 2.2.7 Абіотичні процеси в ландшафтах
ВБ 2.2.8 Політика ООН в галузі охорони довкілля
ВБ 2.2.9 Збір та обробка просторової інформації
ВБ 2.2.10 Екологічні проблеми прикордонних регіонів України
ВБ 2.2.11 Ландшафтний синтез
ВБ 2.2.12 Ландшафтна мозаїка
ВБ 2.2.13 Фітоценологія
Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1
ВБ 3.1.1.  Міжнародне співробітництво з охорони атмосфери
ВБ 3.1.2.  Міжнародне співробітництво з оцінки та охорони земель
ВБ 3.1.3.  Міжнародне співробітництво з охорони поверхневих вод
Перелік 2
ВБ 3.2.1.  Медична географія та екологія людини
ВБ 3.2.2.  Відкриті дані для оцінки та охорони земель
ВБ 3.2.3.  Геоекологічні проблеми України
Перелік 3
ВБ 3.3.1.  Природно-культурна спадщина Світу
ВБ 3.3.2.  Природно-культурна спадщина України
ВБ 3.3.3.  Історичне ландшафтознавство
Перелік 4
ВБ 3.4.1.  Екосистемні та ландшафтні послуги
ВБ 3.4.1.  Ймовірність в геоекології
ВБ 3.4.1.  Основи гідроекології
Перелік 5
ВБ 3.5.1.  Єврорегіони
ВБ 3.5.1.  Регіональна політика пом'якшення зміни клімату
ВБ 3.5.1.  Планування експериментальних і польових досліджень