З сумом сповіщаємо, що на 85 році пішла з життя доктор географічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту географії НАН України,  знаний в Україні та далеко за її межами фахівець в сфері геоморфології, новітньої тектоніки та сучасної геодинаміки літосфери Валентина Петрівна Палієнко.

 Прощання з Валентиною Петрівною відбудеться завтра 18.03.2021 року о 14.00 год. на Байковому кладовищі. (Зала Прощання біля будівлі крематорію)

 Початок науково-дослідницької діяльності В.П. Палієнко пов’язаний з пустелями Східних Кара-Кумів (Республіка Туркменістан), куди вона була правлена після закінчення кафедри геоморфології Київського університету імені Тараса Шевченка у 1958 році.

  З жовтня 1961р. трудовий і творчий шлях Валентини Петрівни нерозривно пов’язаний з відділом (сектором) геоморфології, що був структурною одиницею інституту геологічних наук, а пізніше сектору, відділення, а з 1991 року – Інституту географії НАН України. 

Коло наукових інтересів В.П. Палієнко охоплювало широке коло загальнотеоретичних, регіональних і прикладних проблем сучасної геоморфології і неотектоніки. Серед найважливіших теоретико-методологічних здобутків В.П. Палієнко слід відзначити  розробку концептуальних засад та методики ретроспективного морфоструктурно-неотектонічного аналізу, методики встановлення просторово-часових закономірностей пізньокайнозойської та сучасної геодинаміки, діагностики неотектонічно активних розломів та виявлення геолого-геоморфологічних ознак прояву вертикальних і горизонтальних новітніх і сучасних тектонічних рухів, обґрунтування принципів і методів різномасштабного неотектонічного та морфоструктурного картографування, дослідження динаміки природно-антропогенних геоморфосистем, опрацювання проблем оцінки геоморфологічного та негеодинамічного ризику.

Важливим внеском В.П. Палієнко у розвиток теорії і методики регіональних геоморфологічних і неотектонічних досліджень є створення першої в Україні геохронологічної схеми неотектонічного етапу, обґрунтування ретроспективних морфоструктурно-неотектонічних моделей основних етапів розвитку парагенетично пов’язаних морфоструктур орогенного та платформного типів; проведення кореляції геоморфогенезу в орогенному поясі України та суміжних платформних регіонах, виявлення  закономірностей сучасної  динаміки рельєфу України; розроблення принципів і створення нового геоморфологічного районування  території України.

Беззаперечним є внесок В.П. Палієнко в розвиток сучасного геоморфологічного картографування.  Вона є автором і співавтором геоморфологічних карт західних районів Середньої Азії, (1: 2,5 млн.), території колишнього СРСР (1: 2,5 млн.), Української та Молдавської РСР (1: 1,0 млн.), карти неотектоніки Південного заходу території СРСР (1: 1,0 млн.), Центральної та Східної Європи (1: 1,5 млн.). За ініціативою і під керівництвом В.П. Палієнко було створено та передано до Державної служби геології та надр України макет посібника для геологів-зйомщиків «Методика середньомасштабного та крупномасштабного морфоструктурного аналізу та картографування».

Слід відзначити і  значний науково-організаційний внесок В.П. Палієнко у створення Національного атласу України, як члена його редакційної колегії. Нею проведено велику організаційну і редакційну роботу в процесі формування блоку «Природні умови та природні ресурси», розроблено зміст ряду геоморфологічних, та неотектонічних карт, що увійшли до Атласу.

Протягом 1992 – 2012 рр. В.П. Палієнко працювала на посаді заступника директора Інститут географії НАН України з наукової роботи., з 1992 по 2015 р. була незмінним  керівником відділу геоморфології, де створила високопрофесійний колектив науковців-геоморфологів.

Досягнення В.П. Палієнко у розвитку географічної науки неодноразово відзначено почесними грамотами та нагородами. Вона є лауреатом премії Національної Академії наук України ім. В.І. Вернадського (2007 р.), Державної премії України в галузі науки і техніки (2009 р.). В.П Палієнко нагороджена медаллю „За трудові досягнення” IV ступеня та дипломом міжнародного Академічного рейтингу популярності „Золота фортуна” (2008). Відзнакою НАН України  «За наукові досягнення» (2015), Пам’ятною відзнакою на честь 100-річчя Національної академії наук України (2018).  У 2008 році Указом Президента України В.П. Палієнко присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

 Вічна і світла пам'ять Валентині Петрівні!