Академічна доброчесність

Принципи академічної доброчесності

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Академічна доброчесність базується на згоді усіх учасників академічного процесу дотримуватися правил та виконувати покладені на них обов’язки.

До основних принципів та фундаментальних цінностей академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин належать:

 • чесність, порядність та правдивість (відданість моральним принципам та стандартам, які створюють бар’єр для недоброчесності, системне уникнення проявів академічної недоброчесності під час реалізації власної діяльності, прагнення до істини, вільне та відкрите поширення найкращих практик реалізації власної діяльності);
 • довіра (усі учасники освітнього процесу мають впевненість в чесності та чесноті один одного, можуть покластись один на одного, позбавлені страху, що результати діяльності можуть бути несанкціоновано запозиченими. Атмосфера довіри заохочує і підтримує вільний обмін ідеями, що дає можливість науковим пошукам реалізуватися повною мірою);
 • справедливість та законність (неупереджено однакове ставлення до усіх учасників освітнього процесу, позбавлене дискримінації і нечесності, та дотримання кожним учасником освітнього процесу законів і стимулювання до цього інших);
 • повага (повага до розмаїття думок та ідей, гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров’я);
 • відповідальність (вміння брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе певні зобов’язання, протистояти проявам академічної недоброчесності, подавати приклади гідної поведінки);
 • самовдосконалення та сумлінність (учасники освітнього процесу визнають важливість та докладають максимальних зусиль до постійного вдосконалення освітньої системи, зокрема через власний професійний розвиток, учасники освітнього процесу належним чином використовують делеговані їм повноваження без перевищення або несумлінності виконання);
 • мужність (послідовне відстоювання гідної поведінки та ідей поширення принципів академічної доброчесності в несприятливих умовах стороннього тиску).

Порушеннями академічної доброчесності вважаються:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – це оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – це вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень (включно, з підробкою підписів в офіційних документах);
 • списування – це виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема, під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – це надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;
 • хабарництво – це надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – це свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти;
 • хибне співавторство – внесення до списку авторів наукової чи навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту.

Сприяння академічній доброчесності є частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти та освітнього процесу КНУ. В КНУ створено атмосферу поваги до принципів академічної доброчесності, обов’язкового їх дотримання, неприпустимості їх порушення учасниками університетської академічної спільноти, що регламентовано Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ та Етичним кодексом університетської спільноти. КНУ є учасником проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ) від Американських Рад з міжнародної освіти метою якого є розвиток освітянського середовища задля відповідального запровадження норм академічної доброчесності. Також в КНУ розроблено та затверджено «Антикорупційну програму». З метою моніторингу дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу рішенням Вченої ради в КНУ створено Постійну комісію з етики, регламентація діяльності якої визначається Положенням про Постійну комісію Вченої ради з питань етики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З метою запобігання академічному плагіату в рамках реалізації положень ст. 69 Закону України «Про вищу освіту» в КНУ створена система профілактичних заходів для стимулювання учасників освітнього процесу в КНУ до самостійного виконання письмових робіт, що регламентується Положенням про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у КНУ, яке передбачає відповідні технологічні рішення. З метою сприяння академічної доброчесності та уникненню академічного плагіату КНУ укладено договір про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат». Договором передбачено здійснення перевірок на унікальність за допомогою онлайн-сервісу Unicheck. Відповідно до Розділу 9.8.3 Положення про організацію освітнього процесу у КНУ, здобувачі освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності, наприклад: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента ОП; відрахування з КНУ; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих КНУ пільг з оплати навчання; інші додаткові та/або деталізовані види академічної відповідальності здобувачів освіти за конкретні порушення академічної доброчесності.