Вчена рада

Вчена рада

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Вчені ради факультетів (інститутів) є колегіальним органом управління факультетів (інститутів). Їх повноваження визначаються Вченою радою Університету, відповідно до Статуту. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів (інститутів).

Кількісний та якісний склад Вченої ради географічного факультету затверджений відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (від 1 липня 2014 року № 1556-VII, із змінами та доповненнями) та Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (від 22 лютого 2017 року № 280, нова редакція).

Відповідно до підпункту 6 пункту 6.15 Статуту, склад (за посадами) вчених рад факультетів (інститутів) формується на засадах, визначених законодавством що регулює правовідносини у сфері вищої освіти. Виборні представники до вчених рад структурних підрозділів обираються конференцією (зборами) трудового колективу цього підрозділу( крім студентів) за наступними квотами:

 • виборні представники які представляють науково-педагогічних працівників−1особа від факультету, інституту;
 • виборні представники які представляють наукових працівників− 1 особа від факультету, інституту;
 • виборні представники, які представляють інших працівників структурного підрозділу − 1 особа від факультету, інституту;
 • виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів − 1 особа від факультету, інституту;
 • керівники (студенти) виборних органів первинної профспілкової організації (обираються студентським профбюро підрозділу) та керівники органів студентського самоврядування (обираються студентами шляхом прямих таємних виборів ) структурного підрозділу у кількості 10% складу відповідної вченої ради порівну.

Склад Вченої ради

Склад Вченої ради географічного факультету затверджений розпорядженням декана географічного факультету № 531 від 25 серпня 2020 р. (із змінами та доповненнями) строком на п’ять років.

Головою вченої ради є декан географічного факультету, д.геогр.н., професор Запотоцький Сергій Петрович.

До складу вченої ради географічного факультету входять:

 • Пасько В.Ф., к.геогр.н. доц., заступник декана з навчальної роботи
 • Гринюк О.Ю., к.геогр.н. доц., заступник декана з виховної роботи
 • Шевченко О.Г., д.геогр.н., заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків
 • Шищенко П.Г., член-кореспондент НАПН України, д.геогр.н., проф., представник науково-педагогічних працівників
 • Бортник С.Ю., д.геогр.н., проф. завідувач кафедри землезнавства та геоморфології
 • Гребінь В.В., д.геогр.н., проф. завідувач кафедри гідрології та гідроекології
 • Гродзинський М.Д., член-кореспондент НАН України, д.геогр.н., проф. завідувач кафедри фізичної географії та геоеклогії
 • Даценко Л.М., д.геогр.н., проф. завідувач кафедри геодезії та картографії
 • Любіцева О.О., д.геогр.н., проф. завідувач кафедри країнознавства та туризму, голова профспілки географічного факультету
 • Мезенцев К.В., д.геогр.н., проф. завідувач кафедри економічної та соціальної географії
 • Сніжко С.І., д.геогр.н., проф. завідувач кафедри метеорології та кліматології
 • Уліганець С.І., к.геогр.н., доц. завідувач кафедри географії України
 • Корома Н.С., к.геогр.н., представник наукових співробітників НДЧ (вчений секретар)
 • Окольнича І.І., представник навчально-допоміжного персоналу
 • Ковальчук І.В., представник аспірантів та докторантів
 • Горганюк П. М., голова профбюро студентів географічного факультету.
До компетенції Вченої ради географічного факультету належать:
 • визначення напрямів навчально-методичної, наукової та виховної роботи на факультеті;
 • обрання на посаду декана факультету, завідувачів, професорів, доцентів та асистентів кафедр;
 • надання рекомендацій Вченій раді Університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;
 • вирішення питань щодо організації навчальної, наукової та виховної роботи на факультеті, а також напрямів міжнародного співробітництва;
 • ухвалення описів освітніх програм, навчальних програм та навчальних планів підготовки фахівців;
 • затвердження робочих програм дисциплін;
 • затвердження тем наукових досліджень та звітів про їх виконання;
 • затвердження тем дисертаційних робіт та індивідуальних планів аспірантів і докторантів;
 • атестація аспірантів і докторантів;
 • призначення рецензентів та визначення профільних кафедр для проведення попередньої експертизи дисертацій;
 • вирішення інших питань відповідно до повноважень Вченої ради факультету.