Науково-методична комісія

Науково-методична комісія

Науково-методична комісія географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – НМК) є постійно діючим дорадчим органом Вченої ради географічного факультету який, координує діяльність структурних підрозділів щодо науково-методичного забезпечення освітнього процесу і виробляє стратегію факультету у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

Основні напрями роботи і завдання НМК:

  •  проведення оцінки якості освітньої діяльності структурних підрозділів, оцінки наукової, дослідницької, методичної, консультативної, експертної, організаційної роботи та іншої роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників;
  • здійснення моніторингу стану освітньої діяльності за всіма освітніми, освітньо-професійними і освітньо-науковими рівнями; 
  • оцінка, затвердження і моніторинг освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм (далі – Освітніх Програм) з врахуванням вимог стандартів освіти і стандартів освітньої діяльності, та національної рамки кваліфікацій;
  • експертиза проектів Освітніх Програм, розгляд результатів моніторингу Освітніх Програм, надання рекомендацій Вченій Раді географічного факультету щодо відкриття, коригування та закриття Освітніх Програм;
  • експертиза наукових, науково-методичних розробок, надання рекомендацій до їх впровадження в освітній процес і до друку;
  • здійснення інших повноважень, делегованих Вченою радою географічного факультету.

У своїй діяльності НМК керується Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Статутом університету, Положенням про організацію освітнього процесу, цим Положенням про науково-методичну раду Київського національного університету імені Тараса Шевченка, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями Вченої ради географічного факультету, Вченої ради Університету та наказами ректора.

Голова Науково-методичної комісії географічного факультету:
Корогода Наталія Петрівна – к.геогр.н., доцент
тел.: 521-32-78/28-86  к.321