Кафедра економічної та соціальної географії

Про кафедру

E-mail: ecsocgeo@gmail.com
Тел.: +38 (044) 521 32 24

Кафедру економічної та соціальної географії засновано у 1933 році. За час існування вона дала дорогу в життя майже трьом тисячам випускників, які обіймають посади керівників та спеціалістів міністерств, відомств, навчальних і науково-дослідних установ, університетів України, працюють вчителями та планувальниками, науковцями та менеджерами.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 106 «Географія»

за освітнім ступенем бакалавра:

освітньо-професійна програма «Економічна географія» ,

вибіркові блоки “Управління розвитком регіону та просторове планування” та “Регіональний розвиток та регіональна економіка”;

освітньо-професійна програма «Урбаністика та міське планування»

за освітнім ступенем магістра:

освітньо-наукова програма «Економічна та соціальна географія»,

вибіркові блоки “Управління розвитком регіону та просторове планування” та “Регіональний розвиток та регіональна економіка”;

освітньо-наукова програма «Урбаністика та регіональний розвиток»

 

за освітнім ступенем доктора філософії:

освітньо-наукова програма «Географія», вибірковий блок «Економічна та соціальна географія»

Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є:

  • урбаністична географія, зокрема, дослідження процесів урбанізації та субурбанізації, трансформації міських територій, публічних просторів, міське планування;
  • економічна географія, зокрема, вивчення промислових комплексів та агломерацій, дослідження продовольчих ринків, продовольчої безпеки регіонів, географічних аспектів торгівлі, транспорту, суспільно-географічний аналіз локальних та регіональних ринків праці;
  • соціальна географія, зокрема, дослідження географічних аспектів освіти, науки, захворюваності та здоров’я населення, географія релігії, гендерна географія, дослідження соціального розвитку регіонів, соціальної безпеки, міграції населення, аналіз перцепційної привабливості регіонів, територіальної ідентичності;
  • дослідження географічних аспектів природно-техногенної, екологічної безпеки, зеленої економіки, трансформації регіонального природокористування, сталого розвитку;
  • розробка суспільно-географічних засад регіональної політики, суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку, оцінка конкурентоспроможності регіонів, суспільно-географічне районування, удосконалення адміністративно-територіального устрою, наукове забезпечення створення об’єднаних територіальних громад.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з університетами України, Інститутом географії та Інститутом економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, університетами та науковими установами Німеччини, Угорщини, Норвегії, Польщі, Чехії, Словаччини, Білорусі, Грузії, Канади та ін. Кафедра інтегрована до міжнародних дослідницьких мереж і проектів, бере активну участь в організації і проведенні Міжнародних науково-практичних конференцій. Зокрема, у 2013 році на базі кафедри було проведено Міжнародну конференцію «Процеси просторової трансформації в Центральній Європі у ХХІ столітті», а у 2017 році – Сьому міжнародну конференцію з урбаністичної географії посткомуністичних країн CAT-ference, яку відвідали 120 вчених з понад 20 країн світу.

Колектив кафедри складають 4 професори, 8 доцентів, та 3 асистенти.

Можливість працевлаштування

Освітні програми кафедри розроблені з урахуванням попиту з боку роботодавців та можливостей професійної кар’єри.

Випускники освітньої програми «Економічна географія» зможуть працювати у структурах державного, регіо­наль­­ного та міського управ­ління, аналітичних центрах, консал­тингових компаніях, фінансових установах, PR-аген­ціях, туристичних компаніях та інших підприємствах сфери бізнесу, у науково-дослідних та проектних установах.

Випускники освітньої програми «Урбаністика та міське планування» зможуть працювати фахів­цями у сфері місь­кого та просторового плану­вання, управління регіональним та місцевим роз­­вит­ком, ана­літиками з питань сталого та без­печ­ного розвитку міст, терито­ріальних гро­мад, рин­ку житла, міського землекористування. Міста постійно розви­ваються, зміню­ють­ся, тому попит на фахівців з урбаністики та міського плануван­ня є стій­ким, а професію урбаніста включають до переліку найважливіших професій май­бут­нього.

Випускники кафедри працюють в Міністерстві розвитку громад та територій України, Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерстві культури України, обласних, районних  та міських державних адміністраціях, Державній фіскальній службі України, обласних, районних та міських центрах зайнятості, консалтингових компаніях, банках, страхових компаніях, PR-агенціях, туристичних компаніях (зокрема, TPG, Coal Travel, TUI, Doris, Join Up), компаніях із планування територій (зокрема, Української державному інституті проектування міст «ДІПРОМІСТО», ТОВ «Укргруппроект», ПАТ «Київпроект» тощо), викладають в університетах, коледжах та школах.