Кафедра фізичної географії та геоекології

Навчання

Основні фахові дисципліни:

біогеографія, ландшафтознавство, географічне моделювання, географічні інформаційні системи і технології, основи екології, історична географія, географічні основи раціонального природокористування, зовнішня політика України, основи cозології, методи геоекологічних досліджень, основи планування ландшафту, екологія людини, гуманістична географія, забруднюючі речовини в географічному середовищі, основи ландшафтної екології, історичне ландшафтознавство, геопросторовий аналіз в ландшафтознавчих дослідженнях, геофізика та геохімія ландшафтів, проектування екомереж, міжнародні екологічні угоди, екологічні ризики та оцінка впливу на навколишнє середовище, основи агроекології та урбоекології, естетика та дизайн ландшафту, геоекологічні основи сталого розвитку, медико-екологічні проблеми довкілля, ландшафти України, етногеоекологія, прикладні аспекти ландшафтного планування, методи оцінки якості довкілля, геоекологічні методи розробки екомереж.

Додаткові можливості навчання:

Додаткові можливості навчання є невід’ємною частиною навчального процесу і зорієнтовані на заохочення студента до індивідуальних наукових пошуків, постійного самовдосконалення та самоосвіти. З допомогою різних форм самостійної роботи можна оцінити не лише рівень фахових чи загальнонаукових знань, аналітичні здібності та володіння спеціалізованим категоріальним апаратом, але й практичні навички використання програмних засобів та комп’ютерної техніки, накопичення й обробки інформації , в тому числі іноземною мовою , її структурування.

До різновидів самостійної роботи можемо віднести тематичне реферування, аналітичну довідку, есе, конспектування, презентацію індивідуального дослідницького проекту, кейс-стаді, підготовку до колоквіуму, комплексну контрольну роботу. Її результати можуть оприлюднюватися як в усній, так і в письмовій формі.

Співпраця з іншими навчальними закладами по навчанню студентів

Викладачі та студенти кафедри фізичної географії та геоекології проводять спільні наукові семінари, науково-практичні конференції, публікують сумісні наукові статті з вченими науково-дослідницьких організацій зарубіжжя, беруть активну участь в роботі міжнародних проектів та міжнародних експертних груп (Швеція, Польща, Німеччина, Нідерланди, Литва).

Навчальні практики по курсах

Під час навчання студенти проходять практики: на І курсі – навчальну топографічну – 1 тиждень; навчальну комплексну географічну в Канівському заповіднику – 5 тижнів; на ІІ курсі – професійно-орієнтована практика Київ – Плюти – 1 тиждень, Карпати – 3 тиждні; на ІІІ курсі – виробничу в профільних установах – 3 тижні; на V курсі: магістри – виробничу переддипломну у профільних установах – 5 тижнів; на VI курсі – асистентську – 6 тижнів.