Завідувач кафедри геодезії та картографії

Даценко Людмила Миколаївна

Географ-картограф, завідувач кафедри геодезії та картографії, професор, доктор географічних наук

Науковий профіль:

Освіта:

1982-1987 рр. – студентка Київського державного університету імені Тараса Шевченка, кафедра геодезії та картографії;
1994-1998 рр. – Аспірантка кафедри геодезії та картографії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію «Картографічне моделювання на базі ГІС-технологій в екологічних дослідженнях ґрунтів », спеціалізована рада Д 26.163.01 Інституту географії НАН України, спеціальність – 11.00.12 – географічна картографія (2000 р.), отримала атестат доцента (2007 р.).
2008-2011 рр. – Докторант кафедри геодезії та картографії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У 2011 р. захистила докторську дисертацію «Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теоретико-методологічні засади та практична реалізація» за спеціальністю – 11.00.12 – географічна, отримала атестат професора (2014 р.).

 

Підвищення кваліфікації:

2021 р. Сертифікат  Certify «Socioeconomic Impact Assessment – determining the benefits of geospatial information and systems» Дерегуляція/Діджиталізація/Детінізація Держгеокадастр. Online webinar 2nd June 2021.

2021 р. Підвищення кваліфікації в рамках проекту KNU Teach Week-2
2017 р. ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку», національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за програмою Інструменти аналізу, обробки та візуалізації даних (3.5 кредитів ECTS) (2017), Сертифікат серія ПК номер 02070921/002618-17
2016 р. Стажування у Бельгії (м.Льовен) в компанії Virtual Surveyor – тренінг «3Д аналіз та візуалізація даних зібраних за допомогою БЛА»
2014 р. Стажування у Ванкуверському острівному університеті (Канада) за програмою українсько-канадського проекту «Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання» (2014-2018 рр.).

 

Досвід роботи:

1987-1994 рр. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, на посадах: інженер, зав. учбовою лабораторією, інженер ІІ категорії НДЧ.
1997-2004 рр. працювала в ЗАТ «Інститут передових технологій» картографом, потім керівником групи, заступником директора та науковим консультантом.
З 2000 року – на посаді доцента (за сумісництвом) кафедри геодезії та картографії географічного факультету;

у 2004-2005 рр. працювала на посаді доцента на умовах строкового трудового договору, а з 2005 року продовжила роботу на посаді доцента, як обрана за конкурсом.
З 1 липня 2012 р. – в.о. завідувача кафедри геодезії та картографії;

з 23 січня 2013 р. – завідувач кафедри геодезії та картографії географічного факультету, як обрана за конкурсом на умовах передбачених контрактом.

 

Досвід роботи в міжнародних наукових проектах:

2014-2018 рр. Українсько-канадський проект «Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання» (2014-2018 рр.) /  project Laying the Foundation for a Spatial Data Infrastructure: Building Capacity within the Ukrainian Government to Support Sustainable Economic Growth, Project # S-065681 – тренер-викладач.

 

Основний напрямок наукових досліджень:

дослідження сучасних технологій видання карт, проблеми впровадження у навчальний процес і виробничу діяльність геоінформаційних систем і технологій, розвиток навчальної картографії, наукові розробки та пропозиції щодо яких були використані в діяльності Міністерства освіти та науки України при розробленні навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів та програм ЗНО.

 

Членство у редколегіях наукових видань:

член редколегії збірника наукових праць «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії» кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;

член редколегії “Український географічний журнал”  https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/21

 

Публікації:

        Автор та співавтор понад 145 наукових та навчально-методичних праць в тому числі: чотири монографії (одна одноосібна), два підручника (один з грифом МОН України), шість навчальних посібників (два з грифом МОН України) (два одноосібних), 3 публікації індексовані в наукометричній базі SCOPUS:

1. L.M. Datsenko, S.V. Titova, T.V. Dudun. LAND MANAGEMENT EDUCATION OF THE MASTER LEVEL IN THE WORLD AND IN UKRAINE: STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT DOI: 10.15407/ugz2020.03.056
2. L. Datsenko, S. Titova, M. Dubnytska THE NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE AS THE BASIS FOR THE STATE LAND CADASTRE DOI:https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205759
3. Anatoliy LYASHCHENKO, Igor PATRAKEYEV, Victor ZIBOROV, Lyudmila DATSENKO and Oleksii MIKHNO
ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF URBAN ENVIRONMENTAL QUALITY IN THE CONTEXT OF INSPIRE REQUIREMENTS https://www.jstor.org/stable/27019082

Основні праці:

  • Даценко Л. М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теорія і практика : [Монографія] /Л. М. Даценко. — К. : ДНВП «Картографія», 2011. — 228 с.

  • Даценко Л.М. Навчальні карти для школи : [навч. посібник для студентів географічного ф-ту зі спеціальності «Картографія»] / Л. М. Даценко. — К. : ВГЛ «Обрії», 2008. — 108 с. (гриф МОН України)

  • Даценко Л.М., Остроух В.І. Основи геоінформаційних систем і технологій : навч. посібник /Л. М. Даценко, В. І. Остроух. — 2013. — 184 с. (гриф МОН України)

  • Самойленко В.М., Даценко Л.М., Діброва І.О. Проектування ГІС: Підручник (англ. і укр.) / В.М. Самойленко, Л.М. Даценко, І.О. Діброва. — К. : ДП”Принт Сервис”, 2015. — 256 с.

  • Магваір Б., Пашинська Н., Даценко Л., Говоров М., Путренко В. Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних (навчальний посібник) /Планета-Прінт, 2016. – 396 с.

  • М. Говоров, А.А. Лященко, Д. Кейк, П. Зандберген, М.А. Молочко, Л. Бевайніс, Л.М. Даценко, В.В. Путренко Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних / Планета-Прінт, 2017. – 532 с.

  • Даценко Л.М., Масляк П.О., Куртей С.Л., Бродовська О.Г. Географія (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. Освіти // Л.М.Даценко, П. О.Масляк, , С. Л.Куртей, , О. Г.Бродовська / Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 272 с. : іл.

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Технологія видання карт» (ОР бакалавр), «Проектування карт спеціального змісту» (Модулі: Навчальні карти для школи, Історичні карти, Туристичні карти, Навігаційні карти)» (ОР магістр), «Прикладні ГІС в картографії» (ОР магістр), «Управління ГІС-проектами» (ОР магістр), Науково-дослідницький практикум з оцінки земельних ресурсів, ОР магістр, Науково-дослідницький практикум з картографії, ОР магістр, «Методика геоінформаційного забезпечення картографічного моделювання» (ОР PhD).

 

Гарант освітньо-наукової програми «Землеустрій та кадастр» за напрямом підготовки 19-Архітектура та будівництво за спеціальністю – 193 Геодезія та землеустрій другого рівня вищої освіти, на здобуття освітнього ступеню – магістр.

 

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Член Вченої Ради Українського географічного товариства, Віце-президент Українського товариства геодезії та картографії, член Асоціації фахівців землеустрою України, голова комітету законотворчої діяльності Громадської ради при Держгеокадастрі.

З 2015 року заступник голови експертної Ради МОН України з геолого-географічних наук.

Починаючи з 2003 р. – постійний член журі Всеукраїнських олімпіад з географії, член оргкомітету Всеукраїнських олімпіад з економіки (2004, 2005 рр.), член журі Всеукраїнських турнірів юних географів з 2008 р. та розробник завдань до Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів. У 2014 році – заступник голови журі всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (географія). Проводжу експертизи підручників, атласів та карт, як член Науково-методичної комісії з географії МОН України. Член робочих груп МОН України з розробки: навчальних програм з географії для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, профільної навчальної програми з географії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, програм ЗНО з географії для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У 2019 році – голова конкурсу «Учитель року» в номінації Географія.

 

Наукові та державні відзнаки:

Нагороджена: нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський» та «За наукові та освітні досягнення», Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України, медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» АПН України, медалями Українського товариства геодезії та картографії «За заслуги в геодезії і картографії» (І, ІІ та ІІІ ступенів), «Медаль імені професора М. Г. Відуєва».

 

Володіння іноземними мовами: Російська – вільно. Англійська – рівень А2.