Кафедра географії України

Про кафедру

E-mail: Kafua@ukr.net
Тел.: + 38 (044) 521-33-72

Створена 1.06.1995 на географічному факультеті Київського університету. Засновник і перший завідувач кафедри – д.геогр.наук, професор, чл.-кор. Академії педагогічних наук П.Г. Шищенко. З травня по серпень 2000 р. кафедру очолювала д.геогр.наук, професор Л.Л. Малишева. З серпня 2000 р. по січень 2020 р кафедру очолював д.геогр. наук, проф. О.Ю. Дмитрук. З січня 2020 року кафедру очолює к. геогр. н., доц. С.І. Уліганець.

Структура кафедри. Кафедра географії України укомплектована досвідченими викладачами. Серед них три професори, чотири доктори географічних наук, 10 доцентів, кандидатів географічних наук та 1 асистент кандидат географічних наук. Сім співробітників представляють навчально-допоміжний персонал. На базі кафедри діє навчальна лабораторія «Інформаційних технологій географії» та філія на базі Голосіївського НПП.

Актуальними науковими напрямками, які розробляються викладачами і науковцями кафедри є конструктивно-географічні проблеми урбанізаційного та рекреаційного природокористування в Україні, проблеми стандартизації шкільної та вищої географічної освіти України та ряд ін. В межах цих напрямків виконуються держбюджетні теми за результатами яких видано монографії, розроблено державно-освітні стандарти.

Основні фахові дисципліни, які викладаються на кафедрі: загальне землезнавство, ґрунтознавство з основами географії грунтів, безпека життєдіяльності, географічні інформаційні системи і технології, фізична географія материків і океанів, фізична географія України, географічні основи раціонального природокористування, екскурсознавство з основами організації екскурсій, спортивно-оздоровчий туризм з основами фізичної рекреації, методи рекреаційно-географічних досліджень, краєзнавство з основами музеєзнавства, країнознавство та світові рекреаційні дестинації, рекраційна географія з основами рекреаційного ландшафтознавства, заповідна справа, туристсько-краєзнавча діяльність та моніторинг географічного середовища, географія туризму, георекреаційні феномени України і світу, транспортні системи в туризмі з основами організації подорожей, атрактивність географічного середовища, міжнародне співробітництво в галузі географії рекреації та туризму, конструктивно-географічні основи раціонального природокористування, екотуризм, туризмологія, геоекологічні основи сталого розвитку, ландшафтні регіони України, туристські райони України, ризики в туризмі, стратегії розвитку туризму в України, інновації в географії рекреації та туризму.

Додаткові можливості навчання є невід’ємною частиною навчального процесу і зорієнтовані на заохочення студента до індивідуальних наукових пошуків, постійного самовдосконалення та самоосвіти. З допомогою різних форм самостійної роботи можна оцінити не лише рівень фахових чи загальнонаукових знань, аналітичні здібності та володіння спеціалізованим категоріальним апаратом, але й практичні навички використання програмних засобів та комп’ютерної техніки, накопичення й обробки інформації,  в тому числі іноземною мовою , її структурування.

Кафедра активно підтримує міжнародні зв’язки із закордонними навчальними і науковими установами, закладами та організаціями. Бере участь у роботі Міжнародного географічного Союзу (Швейцарія, Німеччина, Сеул, Туніс) по лінії УГТ, співробітничає із географічними факультетами університетів: США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Білорусі та ін. Налагоджені інтенсивні наукові і освітні зв’язки з університетами Італії. За активної участі викладачів кафедри здійснюється діяльність міжнародного загальноуніверситетського центру географії та культурних досліджень Італії “ІТАЛАМО”, де викладачами і студентами кафедри спільно з італійськими науковцями вирішуються проблеми вдосконалення і розвитку вищої освіти за напрямками географія та туризм, здійснюються наукові і навчальні стажування з поглибленим вивчення італійської мови, досліджуються проблеми розвитку національного туризму в Італії та Україні тощо.

Зважаючи на вимоги Закону України «Про вищу освіту», нормативні документи МОН України, Статут Університету, Стратегічний план розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2018-2025 рр., а також основні напрямки розвитку географічного факультету, пріоритетними напрямами роботи кафедри географії України є наукові регіональні географічні студії, туризмознавчі дослідження в галузях екологічного та активного туризму, ено- та гастрономічного туризму і рекреації та освітня діяльність. У межах цих напрямів зосереджуються наступні спеціалізовані освітньо-дослідницькі напрямки: географія України, географічне краєзнавство; географія рекреації та туризму; рекреаційне природокористуваня й екотуризм; конструктивна географія та раціональне природокористування; географічне планування та зонінг; ГІС-технології в прикладних географічних дослідженнях, зокрема географії рекреації та туризмі; арт-географія та просторовий дизайн, географічна освіта тощо. Місією кафедри географії України є навчально-методичний та науковий пошук у впровадженні інноваційних підходів для реалізації можливостей сучасної географічної науки й освіти.

Під час навчання студенти проходять практики: на І курсі – навчальну топографічну – 1 тиждень; навчальну комплексну географічну в Канівському заповіднику – 5 тижнів; на ІІ курсі – професійно-орієнтована практика(туристсько-краєзнавча) Київ – Плюти – 1 тиждень, Карпати – 3 тиждні; на ІІІ курсі – виробничу в профільних установах та на базі ЦКВ Екотур та Асоціації сприяння розвитку італійської мови, науки та культури «Італьямо». – 3 тижні; на V курсі: магістри – виробничу переддипломну у профільних установах – 5 тижнів; на VI курсі – асистентську – 6 тижнів.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 106 «Географія»

за освітнім ступенем бакалавра:

освітньо-професійна програма «Економічна географія», спеціалізація “Управління розвитком туризму та рекреації” (кваліфікація 3414-організатор подорожей)

за освітнім ступенем магістра:

освітньо-наукова програма «Географія рекреації та туризму», спеціалізаціями: «Географія рекреації та туризму» (кваліфікація 2213.2 – фахівець з рекреації); «Рекреаційне природокористування та екотуризм» (кваліфікація 2213.2 – фахівець з рекреації)

подвійне дипломування магістрів:

* Навчання магістрів географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в Університеті Камеріно упродовж одного навчального року за програмою, яка спрямована на поглиблення знань з географії ринків вина, із присудженням сту­пеня Магістра (Master) І рівня з “Управління експортом вина” та з університетом Камеріно, із подальшим присудженням ступеня Магістра за програмою “Географія еногастрономічної рекреації і а туризму” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в Україні.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта

за освітнім ступенем бакалавра:

освітньо-професійна програма «Географія», Викладання географії та організації туристично-краєзнавчої діяльності учнів (професійна кваліфікація 2320 – Вчитель закладу середньої освіти, 2359.2 – Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи); Викладання географії та природознавства в ЗЗСО (професійна кваліфікація 2320 – Вчитель закладу середньої освіти, 2359ю2 – Педагог-організатор)

за освітнім ступенем магістра:

освітньо-наукова програма «Географія» (кваліфікація 2320 – учитель середнього навчально-виховного закладу)

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 242 «Туризм»

за освітнім ступенем бакалавра:

освітньо-професійна програма «Гастрономічний туризм», спеціалізація «Гастротуристична  діяльність» (кваліфікація 3414 – фахівець з туристичного обслуговування; 3414 – організатор подорожей (екскурсій); 414 – фахівець із спеціалізованого обслуговування) *

Також можливим є присвоєння додаткових професійних кваліфікацій, у разі захисту фахових та спеціальних компетенцій при проведенні наукових досліджень, виконанні науково-дослідних робіт і т.п. 3414 – організатор туристичної та готельної діяльності; 3414 – фахівець з розвитку сільського туризму; 3414 – фахівець із організації дозвілля; 3414 – екскурсовод.

Можливість працевлаштування

Випускники кафедри географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – успішно працюють у галузях економіки в підрозділах, пов’язаних з використанням засобів і методів відстеження, оцінки та прогнозу стану довкілля та ефективного використання природних ресурсів, у т.ч. при міжнародному екологічному співробітництві, – в режимних, оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях, комплексних та спеціальних експедиціях Інституту географії НАНУ, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державних комітетів України з геології та водного господарства, а також інших міністерств та відомств, пов’язаних з сільським та рибним господарством, авіаційним, морським, річковим та залізничним транспортом, геологічними пошуками, виробленням та транспортуванням енергії.

Рівень спеціальної підготовки випускників кафедри дозволяє використовувати їх на посадах управлінського персоналу виробничих установ Мінприроди України, МНС України, МОН України, Державної служби туризму і курортів України, Державної служби заповідної справи України, Державної геологічної служби, Державної комісії з запасів корисних копалин, Національному космічному агентстві України, науково-дослідні, проектні, інженерно-вишукувальні та інші підприємства, інститути, організації та фірми різноманітних відомств та форм власності, які у своїй діяльності використовують матеріали досліджень, що виконуються щодо різних компонентів географічного середовища України. Вони також працюють на посадах молодшого наукового співробітника та менеджера міжнародних екологічних проектів і програм у науково-дослідних інститутах, викладають географію в школах та вищих навчальних закладах.