Наукові відомості. Кафедра гідрології та гідроекології

Основні напрями досліджень

Основні напрямки досліджень на кафедрі гідрології та гідроекології за останній період: розробка нових методик визначення мікроелементів в природних водах; вивчення якості води водойм-охолоджувачів АЕС; розробка основ моніторингу впливу агрохімічних засобів на якість природних вод; вирішення питань утилізації осадів стічних вод на очисних спорудах міст України; розробка теоретичних питань руслових процесів та вирішення прикладних завдань по зміцненню берегів рівнинних водосховищ та гірських річок Закарпаття; гідроекологічні аспекти водопостачання та водовідведення; трансформація хімічного складу поверхневих вод; гідрохімія регіональних басейнових систем; гідрологічний режим річок Україні в умовах зміни клімату.

Докторські дисертації

Співробітниками кафедри гідрології та гідроекології виконано цілу низку кандидатських і 7 докторських дисертацій. Докторські дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • 1981 р. – В.І. Пелешенко, тема “Дослідження взаємозв’язку хімічного складу різних типів природних вод (оцінка, баланс і прогноз, на прикладі території України)”, 11.00.10 – гідрохімія – в Гідрохімічному інституті (м. Ростов-на-Дону);
 • 1987 р. – Л.М. Горєв, тема “Теоретичні та методологічні основи гідрохімії зрошуваних земель”, 11.00.10 – гідрохімія – в Гідрохімічному інституті (м. Ростов-на-Дону);
 • 1992 р. – Д. В. Закревський, тема “Гідрохімія осушуваних земель (в умовах північного заходу України)”, 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія – в Гідрохімічному інституті (м. Ростов-на-Дону), переатестована в Київському університеті;
 • 1996 р. – В.К. Хільчевський, тема “Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік хімічних речовин та якість поверхневих вод (на прикладі басейну Дніпра)”, 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія – у Київському університеті;
 • 2002 р. – О.Г. Ободовський, тема “Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів”, 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія – у Київському університеті;
 • 2002 р. – С.І. Сніжко (з 2002-2003 н.р. – завідувач кафедри метеорології і кліматології), тема “Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічні систем”, 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія – у Київському університеті;
 • 2003 р. – Н.І. Ромась, тема “Гідрохімія водних об’єктів атомної і теплової енергетики”, 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси гідрохімія – у Київському університеті;
 • 2011 р. – В.В. Гребінь, тема “Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз)”, 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси гідрохімія.

Видання кафедри

На кафедрі гідрології та гідроекології видано: 12 підручників і 10 навчальних посібників з грифом Міносвіти і науки України.

Підручники:

 • Горєв Л.М., Пелешенко В.І. Основи меліоративної гідрохімії. К., 1991;
 • Горєв Л.М., Пелешенко В.І. Хільчевський В.К. Гідрохімія України, К., 1995;
 • Горєв Л.М., Основи моделювання в гідроекології. К., 1996;
 • Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія. К., 1997;
 • Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти. К., 1999;
 • Загальна гідрологія / за редакцією С. Лісогора. К., 2000;
 • Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості поверхневих вод. К.,;
 • Хільчевський В.К., Дубняк С.С. Основи океанології. К. 2001;
 • Пелешенко В.І., Закревський Д.В. Гідрогеологія з основами інженерної геології. Частина 1. Гідрогеологія. К., 2002;
 • ПелешенкоВ.І., Закревський Д.В. Гідрогеологія з основами інженерної геології. Частина 2. Інженерна геологія. К., 2003;
 • Загальна гідрологія / за редакцією В.К. Хільчевського і О. Г. Ободовського. К., 2008;
 • Хільчевський В.К., Дубняк С.С. Основи океанології. 2-е видання, доповнене. К., 2008.

Навчальні посібники з грифом Міносвіти і науки України:

 • 2002 р. – О.Г. Ободовський, тема “Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів”, 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія – у Київському університеті;
 • 2002 р. – С.І. Сніжко (з 2002-2003 н.р. – завідувач кафедри метеорології і кліматології), тема “Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічні систем”, 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія – у Київському університеті;
 • 2003 р. – Н.І. Ромась, тема “Гідрохімія водних об’єктів атомної і теплової енергетики”, 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси гідрохімія – у Київському університеті;
 • 2011 р. – В.В. Гребінь, тема “Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз)”, 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси гідрохімія.

Викладачами кафедри гідрології та гідроекології видано в університетському видавництві також ряд навчальних посібників та методичних розробок для виконання практичних і лабораторних робіт.

Монографії

За участю співробітників кафедри видано понад 30 монографій. За останні роки:

 • Ободовський О.Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). К., 2002;
 • Гідрохімія і радіогеохімія річок і боліт Житомирської області. / за ред.. С.І. Сніжка і А. А. Орлова, Житомир, 2002;
 • Аксьом С.Д., Хільчевський В.К. Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод в басейні Дніпра. К., 2002;
 • Ромась М.І. Гідрохімія водних об’єктів атомної і теплової енергетики. К., 2003;
 • Мониторинг, использование и управлениеводными ресурсами в басейнер. Припять / под ред. М. Ю. Калинина иА.Г. Ободовского. Минськ, 2003;
 • Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / за ред. В.К. Хільчевського. К., 2004;
 • Будник С.В., Хильчевський В.К. Гидродинамика и гидрохимия склонов водотоков. К., 2005;
 • Ободовський О.Г., Ярошевич О.Е. Гідроморфологічна оцінка якості річок басейну Верхньої Тиси. К., 2006;
 • Забокрицька М.Р., Хільчевський В.К., Манченко А.П. Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України. К., 2006;
 • Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра / за ред. В.К. Хільчевського. – К., 2007;
 • Національний атлас України. К., 2007 / В.К. Хільчевський і О.І. Лук’янець співавтори гідрохімічних і гідрологічних карт;
 • Екологічна енциклопедія. Т.1 .- К., 2006; Т.2 .- К., 2007; Т.3 .- К., 2008 / В.К. Хільчевський, член редколегії;
 • Водні ресурси і якість річкових вод басейну Південного Бугу / за ред. В.К. Хільчевського. – К., 2009;
 • Гідроекологічний стан басейну річки Рось / за ред. В.К. Хільчевського. – К., 2009;
 • Струтинська В.М., Гребінь В.В. Термічний і льодовий режими річок басейну Дніпра з другої половини ХХ ст. – К., 2010;
 • Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). – К., 2010;
 • Руслові процеси річки Лімниця / за ред. О.Г. Ободовського, – К., 2010;
 • Гідроекологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС / за ред. В.К. Хільчевського. – К., 2011.

Основні напрями досліджень кафедри

Наукові дослідження кафедри гідрології та гідроекології значною мірою визначаються науковими напрямками, які розробляють вчені – завідувачі кафедри. Так, з першим завідувачем кафедри доктором технічних наук, професором В.О. Назаровим (1949-1961 рр.), пов’язані дослідження, присвячені питанням формування стоку, водного режиму і гідрологічного прогнозування, для потреб Гідрометслужби України. З приходом на завідування кафедрою відомого вченого-гідротехніка і гідролога, доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР Б.А. Пишкіна (1962-1967 рр.) спільно з відділом гідродинаміки хвиль Інституту гідромеханіки АН УРСР (який він також очолював) кафедрою розробляється новий науковий напрямок – динаміка берегів водосховищ (а саме, дослідження Каховського, Кременчуцького та Київського водосховищ Дніпра). Протягом 1968-1976 рр.. кафедрою завідував кандидат географічних наук, в.о. професора С.П. Пустовойт. У цей час співробітники кафедри розвивають дослідження з комплексного використання і охорони водних ресурсів, беруть участь у створенні “Атласу природних умов і природних ресурсів Української РСР” (1978 р.).

Період 1976-1993 рр., коли кафедру очолював доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.І. Пелешенко, характерний становленням і розвитком нового комплексу досліджень – гідрохімічних. Це вивчення взаємозв’язку хімічного складу різних типів природних вод, оцінка антропогенного впливу на іонний стік річок, прикладні гідрохімічні дослідження на меліорованих землях, вивчення якості води водойм-охолоджувачів АЕС, участь у створенні “гідрохімічного атласу СРСР” (1990 р.). Протягом 1993-1999 рр.. кафедрою завідував доктор географічних наук, професор Л.М. Горєв, який розвивав гідрохімічні дослідження на зрошуваних територіях, розробляв питання оптимізації антропогенного впливу на хімічний склад природних вод.

У 2000 р. кафедру очолив доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.К. Хільчевський (в університеті працює з 1976 р., на кафедрі викладає з 1989 р.). На базі гідрохімічних і гідрологічних досліджень на експериментальних водозборах в різних природних зонах України він розробив новий науковий напрямок в гідрохімії – агрогідрохімія. Також він займається питаннями моніторингу якості води, гідроекологічними аспектами водопостачання та водовідведення, теоретичними питаннями гідроекології.

Тенденція до зближення і поєднання гідрологічних і гідрохімічних досліджень на кафедрі при виконанні наукової тематики перейшла у формування нового, більш широкого напрямку – гідроекологічного, що в поєднанні з відповідними навчально-методичними напрацюваннями зумовило в 2002 р. зміну назви кафедри гідрології і гідрохімії на кафедру гідрології та гідроекології.

На базі кафедри в 2000 р. було засновано періодичний науковий збірник “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”, який постановою ВАК України № 1-01/10 від 13 грудня 2000 р. було включено до переліку фахових видань з географічних наук. Це перше наукове видання такого напрямку в країні.

В 2001 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка була проведена Перша Всеукраїнська наукова конференція “Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія”, на якій широко обговорювалися досягнення проблеми і перспективи в цій галузі вченими України за участю зарубіжних колег. Було прийнято рішення зробити проведення конференції з цією назвою і тематикою традиційним. Друга і третя Всеукраїнські конференції відбулися в 2003 і 2006 рр.. на базі Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (м. Київ). Четверта – в 2009 р. – на базі Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ), п’ята – в 2011 р. на базі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Співробітники кафедри брали активну участь в роботі над створенням фундаментальних наукових праць: “Національного атласу Україна”, в 2007 р. (карти з якості річкових вод України – В. К. Хільчевський у співавторстві з співробітниками УкрНДГМІ, карти гідрологічні – О. І. Лук’янець);томної “Екологічної енциклопедії”, виданої в 2006-2008 рр.. (В. К. Хільчевський – член редколегії і автор статей, автори статей, – В. В. Гребінь, С. С. Дубняк, О. І. Лук ‘янець, М. І. Ромась).

Науково-дослідний сектор гідроекології та гідрохімії

Варто відзначити також важливу роль у розвитку кафедри науково-дослідної лабораторії гідроекології та гідрохімії (з 2008р. – сектор). Виконуючи дослідження з фундаментальних бюджетних тем і за прикладними науковими проектами в лабораторії пройшли своє становлення, як вчених, значна кількість викладачів кафедри. Протягом 1972-2000 рр. лабораторією завідував доктор географічних наук, старший науковий співробітник Закревський Дмитро Васильович, який розробляв питання гідрохімії осушуваних земель, антропогенного впливу на стік хімічних речовин річок України. У 2001-2009 рр.. лабораторію очолював доктор географічних наук, старший науковий співробітник Ромась Микола Іванович, який займався дослідженнями гідрохімічного режиму і якості води водойм-охолоджувачів АЕС та інших енергетичних об’єктів. У 2008 р. лабораторія стала науково-дослідним сектором. Завідувач – канд. тех. наук В.В. Оніщук.

У 2001-2005 рр. в н.-д. лабораторії гідроекології та гідрохімії виконано бюджетну тему: «Дослідження регіональних гідролого-гідрохімічних процесів та явищ клімату України та їх наслідків». Науковий керівник теми – проф. В.К. Хільчевський. Керівники підрозділів: проф. В.К. Хільчевський, проф. А.Г. Ободовський, д. геогр. наук Н.І. Ромась.

У 2006-2010 рр. в н.-д. лабораторії гідроекології та гідрохімії виконано бюджетну тему: «Аналіз антропогенного впливу на гідрологічний, русловий і гідрохімічний режими річок і рівень забруднення атмосферного повітря території України». Науковий керівник теми – проф. В.К. Хільчевський. Керівники підрозділів: проф. О.Г. Ободовський, доц. В.В. Гребінь, доц. В.І. Затула.

У 2011-2015 рр. в н.-д. секторі гідроекології та гідрохімії виконується бюджетна тема: «Аналіз динаміки стоку наносів, трансформації хімічного складу води річок і синоптично-циркуляційних умов формування катастрофічних паводків» (11БВ-050-03). Науковий керівник теми – проф. В.К. Хільчевський. Керівники підрозділів: проф. А.Г. Ободовський, доц. С.М. Курило, доц. Л.В. Паламарчук.

Важливим внеском у дослідження кафедри є розробки викладачів кафедри докторів наук, які ведуть свої наукові напрями. Зокрема, доктор геогр. наук, професор О.Г. Ободовський займається дослідженнями з гідролого-екологічної оцінки руслових процесів на річках України, питаннями менеджменту водних ресурсів у басейнах річок, у тому числі транскордонних. Важливими є його дослідження на річках Закарпаття, спрямовані на реалізацію протипаводкових заходів.

Доктор геогр. наук, доцент В.В. Гребінь досліджує зміни параметрів гідрологічного режиму річок України, які відбуваються в результаті кліматичних змін.

Співробітники кафедри беруть участь у виконанні державних наукових програм та міжнародних проектів, пов’язаних з протипаводковим захистом в басейні Тиси, дослідженням антропогенного впливу на р. Дунай, організацією моніторингу якості води транскордонних річок Уж, Латориця, Західний Буг, Прип’ять. Вони також беруть участь у міжнародних наукових конференціях, зокрема, традиційних з проблеми управління водними ресурсами і якістю води в басейні р. Дунай, проходять наукове стажування за кордоном, зокрема в Бухарестському університеті (Румунія), Мюнстерському університеті (ФРН), підтримують тісні творчі зв’язки з ученими з Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (Росія) і Люблінського університету ім. М.Склодовської-Кюрі (Польща).