Кафедра країнознавства та туризму

Про кафедру

Тел.: 521-33-52

Заснована 1990 р. і стала першою в Україні кафедрою з підготовки фахівців з вищою освітою для туризму і першою, яка розпочала підготовку географів-країнознавців.

Кафедра здійснює підготовку кадрів за двома напрямами: 24 «сфера обслуговування» за спеціальностями «туризм» та 106 «географія» за спеціальністю «політична географія і геополітика».

Професорсько-викладацький склад кафедри – 4 професори, доктори географічних наук, 9 доцентів, кандидатів географічних наук, 1 асистент, кандидат географічних наук. Професорсько-викладацький склад забезпечує викладання базових і фахових дисциплін за авторськими програмами. Члени кафедри видали понад 20 авторських навчальних посібників і підручників як з туризмознавства, так і з географічного країнознавства та політичної географії.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 242 «Туризм»

за освітнім ступенем бакалавра:

спеціалізація «Міжнародний туризм» *

Форма навчання – денна (3 роки 9 місяців) і заочна (4 роки 9 місяців).

за освітнім ступенем магістра:

освітньо-наукова програма «Міжнародний туризм» (українською мовою)

(термін навчання 1 рік 9 місяців, денна форма);

освітньо-професійна програма «Організація курортної справи» (російською та англійською мовами)

(термін навчання 1 рік 4 місяці, денна та заочна форми). **

за освітнім рівнем доктора філософії:

підготовку за третім освітньо-кваліфікаційним рівнем доктора філософії в галузі туризму (термін підготовки 3 роки 9 місяців денної форми навчання за бюджетом) і здійснює прийом в аспірантуру за цією спеціальністю.

* Навчання здійснюється як за державний кошт, так і на контрактній основі. Здійснюється також прийом осіб, які мають попередню кваліфікацію молодшого спеціаліста із зарахуванням на другий курс. За час навчання на бакалавраті студенти опановують основи фаху менеджера з туризму, мають можливість отримати кваліфікацію екскурсовода. Крім лекційної роботи, кафедра приділяє значну увагу практичні підготовці. Студенти мають можливість практичного опанування методами польових досліджень: на 1 курсі – під час туристсько-краєзнавчої практики, яка проводиться в історичних місцях: туристичній дестинації Канів, Тарасова гора; на 2 курсі – під час практики з активних форм туризму, яка проводиться на базі «Чорна Тиса» в гірських Карпатах. Практичні навички екскурсовода набуваються студентами під час навчання (другий курс) і проведення екскурсій по центральним районам м. Києва (в межах угоди з Київською міською адміністрацією). Студенти 3 курсу проходять виробничу практику у провідних туроператорів Києва, України, в туристичних компаніях і готелях Туреччини, Болгарії. Кафедра має тривалі виробничі зв’язки з такими провідними туроператорами України як «Сoral Travel», «TPG», TEZ-tour (Туреччина) із значною кількістю менших туроператорів. Вже під час навчання студенти мають можливість працевлаштовуватись до компаній-партнерів та до інших підприємств. По завершенні бакалаврата більша частина студентів працевлаштовані за спеціальністю.

** Кафедра має угоди з подвійного дипломування: з Університетом м. Мачарате (Італія) за спеціалізацією «проектування та управління туристичними системами», де було здійснено два випуски магістрів (програма тимчасово призупинена); з Університетом м.Камеріно (Італія), де з цього року відкрито програму з підготовки фахівців з вино-гастрономічного туризму та експорту вина (термін підготовки 1 рік 9 місяців). За час навчання за програмою подвійного дипломування студенти мають можливість прослухати навчальні дисципліни за узгодженим навчальним планом як в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, так і в Університеті Камеріно (Італія), пройти виробничу переддипломну практику в Італії і захистити диплом по двох спеціальностях.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 106 «Географія»

за освітнім ступенем бакалавра:

освітня програма «Економічна та соціальна географія», спеціалізація  «Географічне країнознавство, політико-географічні та міжнародні дослідження»*

Термін навчання 3 роки 9 місяців, форма навчання – денна.

за освітнім ступенем магістра:

освітньо-наукова програма «Політична географія та геополітика» ** (українською мовою, окремі дисципліни – англійською мовою)

(термін навчання 1 рік 9 місяців, форма навчання – денна);

освітньо-наукова програма «Геоглобалістика та географічне країнознавство» *** (англійською мовою)

(термін навчання 1 рік і 9 місяців, денна форма).

за освітнім рівнем доктора філософії:

освітня програма «Політична географія і геополітика»

Термін навчання 3 роки 9 місяців, форма навчання – денна і заочна за бюджетом.

* Кафедра країнознавства та туризму готує бакалаврів, які опановують навчальні дисципліни як загально географічного, так і фахового (за авторськими програмами) спрямування. Студенти також мають цикл практичної підготовки: на 1 – 2 курсі з методики польових географічних досліджень і методам збору та аналізу фахової інформації, на 3 курсі – виробничої практики за угодами, які має кафедра з центрами політичних досліджень в Києві, Україні, Грузії, з органами державного управління. Фундаментальна освітня та практична фахова підготовка дають можливість випускникам-бакалаврам працевлаштуватись або продовжити навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні магістра.

** Магістр з політичної географії і геополітики опановує фахові дисципліни, проходить виробничу і переддипломну практику, спеціалізовані у політичній географії, регіональних та глобальних дослідженнях, ґрунтуючись на вивченні основ суспільної географії, політичної географії та геополітики, а також, серед іншого, геоглобалістики, географії інформаційного суспільства, геопросторового управління, геоконфліктології, просторового виміру глобальних проблем, актуальних проблем сталого розвитку. Спеціалізовані дисципліни, зокрема, фокусуються на політико-географічному аналізі регіонів та полюсів сили, геопросторовому аналізі у політичній географії, політико-географічних аспектах виборчої інженерії («політична географія») та стратегічній географії, міжнародній логістиці, регіональній географії розвитку («глобальні та регіональні дослідження»). Випускники мають можливості працевлаштування в компаніях-партнерах кафедри та в інших інституціях з геополітичної аналітики та консалтингу.

*** Ґрунтуючись на вивченні еволюції географічної думки та геопросторового аналізу у еру пост-модерну та геоглобалістики студенти вдосконалюють знання й навички основ академічних досліджень, професійної та корпоративної етики, педагогіки й психології вищої школи, сучасних проблем глобальних та регіональних досліджень, сталого розвитку, глокалізації, опановують спеціальні курси з геопросторового управління, імажинарної географії та брендінгу територій, географії нерівності та геоконфліктології, геопросторових трансформацій світосистеми. Подальша спеціалізація з географії глобальних трансформацій передбачає ознайомлення з сучасними соціальними, демографічними, інформаційними, економічними процесами. Водночас спеціалізація з географічного країнознавчого вивчення глобальних процесів ознайомлює з особливостями глобального та регіонального середовища розвитку, просторовим виміром сили у глобальному світі, передбачає країнознавчі дослідження геополітичних та геоекономічних та антропогенних трансформацій геосистем. Практики й подальші можливості працевлаштування передбачають здатність випускників працювати у міжнародних організаціях, аналітичних та консалтингових центрах й дослідних установах.