Викладачі кафедри країнознавства та туризму

Корома Наталія Степанівна

Економіко-географ, кандидат географічних наук 
доцент кафедри країнознавства та туризму

Науковий профіль:

Освіта:

У 2009 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” та здобула кваліфікацію магістра з країнознавства та міжнародних досліджень, менеджера освіти, викладача.
2009–2012 рр. – аспірантура за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», Київський університет імені Т.Г. Шевченка (захищена кандидатська дисертація на тему « Порівняльний суспільногеографічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України »,2013 р.)

Підвищення кваліфікації:

2015 р. – прослухала лекції освітньої програми «Master of Political Management» у школі політичних технологій «PolitPR Ukraine».


2015 р. – прослухала цикл семінарів та моделюючих ігор в рамках програми «Східного партнерства» Інституту міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-
Institute, Düsseldorf) спільно з Інститутом міжнародних відносин (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA).


2019 р. – пройшла стажування в рамках Українських курсів по Вивченню
Системи Амадеус.


2020 р. – курс підвищення кваліфікації «Проєктний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР». Програма розроблена у співпраці: Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) та ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України», Україна.


2020 р. – курс підвищення кваліфікації «Розробка м’яких проєктів для дотаційного фінансування: практичні інструменти ». Програма розроблена у співпраці: Фундація Central European Academy Studies and Certifications
(CEASC) та ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України», Україна. Під патронатом: Університету Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь, Польща.


2020 р. – курс підвищення кваліфікації «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності». Програма розроблена у співпраці: Фундація Central European Academy Studies and
Certifications (CEASC) та ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України» (АПМУ), Україна.


2020 р. – стажування в Інституті Географії НАН України (10.02.2020 р.–10.03.2020 р.).


2021 р. – курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU TEACH WEEK».


2021 р. – курс тренінгів з опанування сучасними інструментами та програмами інтерактивної візуалізації даних, курс розроблений ICenter КНУ
імені Тараса Шевченка.

Досвід роботи:

Працює в Університеті з 2011 року.


2011–2016 рр. працювала на посаді спеціаліста І категорії лабораторії географічної інформації та туризму.


2012–2014 рр. мала погодинне педагогічне навантаження на кафедрі країнознавства та туризму, де читала дисципліни на ОР «Бакалавр» та «Магістр» для спеціальностей «Країнознавство та міжнародні дослідження»
та «Політична географія та геополітика».

2016–2017 рр. працювала на посаді інженера теми 16 БП 050-02 «Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій» НДС «Регіональних проблем економіки і політики» географічного факультету


2017–2018 рр. працювала на посаді фахівця ІІ категорії кафедри країнознавства та туризму.


2018 р. прийнята на 0,15 посадового окладу на посаду асистента кафедри країнознавства та туризму, виконуючи педагогічне навантаження.


2019 р. прийнята на 0,3 посадового окладу на посаду асистента кафедри країнознавства та туризму.


З 2020 р. – асистент кафедри країнознавства та туризму.
Викладає курси: для студентів ОС Бакалавр спеціальності 242 Туризм – «Туристичне країнознавство», «Туристичне краєзнавство», спеціальності 106 Географія «Україна та країни світу: геополітичне та геоекономічне
позиціонування» (спеціалізація «Політична географія та геополітика»), «Географічне країнознавство та краєзнавство»; для студентів ОС Магістр спеціальності 106 Географія «Теорія геополітики», «Країни світу: геополітичні та геоекономічні трансформації» .

Основний напрямок наукових досліджень:

політична географія та
геополітика, країнознавчі дослідження, територіально-політична організація
суспільства, урбаністика, туристичне країнознавство

Публікації:

Автор та співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Вибрані публікації за останні 5 років:

 • Корома Н.С. Проблема ідентичності в Балто-чорноморському просторі // Міжнародна наукова географічна конференція «Соціально-географічні
  виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей», м. Берегове (Закарпатська область), 31 березня – 1 квітня 2016р. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2016. – 632 с. С. 358-362

 • Корома Н.С. Глобальна політична географія // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. Праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т.ІІІ. – 222 с. – с. 192-193
  Схема системного політико-географічного аналізу: теоретичні та методичні
  засади // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Географія. – К.: Вид-во «Київський університет», 2017. – Вип. 66–67. – С. 105-108. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.66.16

 • Корома Н.С. Стратегія міського розвитку Харкова: ретроспектива містобудівної політики // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Географія. – К.: Вид-во «Київський університет», 2017. – Вип.68-69. – С. 79-87. DOI:
  http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.15


 • Корома Н.С. Просторові перетворення у великому постсоціалістичному місті: приклад Харкова // Вісник Київського національного університету імені
  Тараса Шевченка. Географія. – 2018, вип. 72, c.42–54. DOI:
  http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.8

 • Корома Н.С. Геополітика міст: минуле, сьогодення та майбутнє // П’яті Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів П99 Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 9–11 жовтня 2020 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дані.
  Суми. 2020. 193 с. 1 електр. опт. диск (СD-R) – с.168–170.

 • Корома Н.С. Політико-географічне & геополітичне положення України // Міжнародна науково-теоретична конференція «Стратегічне позиціонування
  України в сучасному міжнародному просторі». (SPUMIS), м.Київ, КІМО, 15 жовтня 2020 р.

 • Яценко Б.П., Корома Н.С. Сучасні тренди розвитку країнознавства // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція для студентів,
  аспірантів, молодих вчених «Освітні й наукові виміри географії та туризму», м. Полтава, 18 листопада 2020 року, – 143 с. – с.78–81.

 • Корома Н.С. Роль геоінформаційних технологій в створенні та управлінні розумними містами // Науково-практичний Круглий стіл «Перспективи
  впровадження ГІС-технологій у прикладні дослідження», м. Київ, 18 листопада 2020 року. – 2020. – 14–17 с.

 • Корома Н.С. Геополітичне та геоекономічне позиціонування держави: предметно-об’єктна сутність // V міжнародна науково-практична інтернет-
  конференція «Актуальні проблеми регіональних досліджень», 11 грудня, 2020 р., м. Луцьк. – 171–174 с.

 • Beydik O.O., Syrovets S.Yu., Koroma N.S., Molochko M.A. (2020) World mineral deposits in the table of periodic chemical elements. – Journal of Geology, Geography and Geoecology (“Dnipropetrovsk University Bulletin. Series: geology, geography"). – Vol 29, No 4 (2020). – 637–646 р. DOI https://doi.org/10.15421/112057. (Web of Science)

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Україна та країни світу: геополітичне та геоекономічне позиціонування»,
ОПП «Економічна географія» ОС Бакалавр

Громадська діяльність, професійні асоціації:

В 2005 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, географічний факультет, отримала повну вищу освіту за
спеціальністю «Економічна та соціальна географія» та здобула кваліфікацію
магістра з країнознавства та міжнародних досліджень, менеджера освіти,
викладача.
У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна
та соціальна географія на тему «Політико-географічні передумови
формування Балто-Чорноморського регіону: геостратегічні інтереси
України» (науковий керівник – проф. Яценко Б.П.).

Володіння іноземними мовами:   англійська, російська.