Наукові відомості. Кафедра землезнавства та геоморфології

Наукова робота кафедри

Основні напрямки наукових досліджень

 • Структурна геоморфологія та морфоструктурний аналіз.
 • Інженерна, антропогенна, екологічна та кліматична геоморфологія.
 • Палеогеографія антропогену та стратиграфія четвертинних відкладів, палеоекологія давньої людини.
 • Палеогеоморфологія та розшуки корисних копалин.
 • Регіональна геоморфологія та геоморфологічне районування. Геоморфологічне та палеогеографічне картографування.
 • Геопланування та ландшафтна організація територій. Раціональне природокористування. Геотуристика.
 • Комплексне атласне картографування.
 • Систематика, класифікація, ґенезис, морфологія та фізико-хімічні процеси природних та антопогенних ґрунтів.
 • Структура, деградація, охорона та картографування ґрунтового покриву.
 • Земельний кадастр та бонітування ґрунтів.

Участь професорів кафедри у керівництві науковою роботою аспірантів

Проф. Герасименко Н.П. – Кравець А.М. (ІІІ рік з відривом від виробництва). Рогозін Є.П. (І рік з відривом від виробництва). Проф. Комлєв О.О. – Довніч О.С. (V рік без відриву від виробництва). Проф. Стецюк В.В. – Веселова О.А. (ІII рік з відривом від виробництва).

Основні публікації співробітників кафедри

Монографії:

 • Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду території України. Герасименко Н.П., Матвіїшина Ж.М. Передерій В.І,Івченко А.С. та ін. Київ: Наукова думка, 2010. 12,5 д.а.
 • Морфоструктури центрального типу Українських Карпат. Монографія/ С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук //. – К. ВГЛ «Обрії», 2012. – 164 с.
 • Наукова школа інженерної та екологічної геоморфології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Сілецький Ю.А., Стецюк В.В.,Палієнко Е.Т.,Ткаченко Т.І. К. : ВД «Слово», 2010. 8,0 д.а.
 • Шляхи зменшення негативного впливу опустелювання на землі сільськогоспо-дарського призначення України в контексті зміни клімату. Макаренко В.В.,Макаренко Н.А., Ракоїд О.О., Сахарчук Р.П. К., «Аграр Медіа Груп», 2010. 3 д.а.
 • Антропогеновий розвиток зональних рис ландшафтів в українських землях. Н.П. Герасименко. Історичний атлас України: найдавніше минуле. – К : Мапа, 2011. 3 д.а.
 • Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України. К. : ВПК «Експрес-поліграф». 2011. Стецюк В.В., Масляк П.О., Ковальчук І.П. та ін. 32 д.а.
 • Морфоструктури центрального типу Українських Карпат. Бортник С. Ю., Лаврук Т. М. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 10,3 д.а.
 • Просторово-геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу. Бортник С. Ю., Ковтонюк О. В. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 11,9 д.а.
 • Національні природні парки України. Гетьман В. І. К. : Редакція газет природ.-математ. циклу, 2012. (Бібліотека “Шкільного cвіту”). 6 д.а.
 • Передгірські урбанізовані ландшафти: структура, функціонування, дослідження для прикладних цілей. Тимуляк Л.М. К. : Прінт-сервіс, 2013. 12,0 д.а.
 • Постаті географічного факультету. Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Цвелих Є.М. К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. 12,5 д.а.
 • Географічному факультету-80! Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Цвелих Є.М. К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. 5,0 д.а.
 • Ледниковый период, ледовые щиты, гравитационный колапс, водно-ледниковые потоки и их последствия. Стецюк В.В. (научный редактор) // Пазинич В.Г. Вік-принт. – Київ, 2014. 7,5 д.а.
 • Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України: концептуальні засади, методи і реалізація. Бортник С.Ю. // Палієнко В.П., Барщевський М.Є., та ін. НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України» – Київ, 2013. 27,5 д.а.
 • Літолого-генетична зумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя / О. М. Підкова, М. Г. Кіт. Монографія. – Л. : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2010. – 246 с.
 • Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф. – ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 118 с.
 • Гетьман В. І. Природознавчі конспекти лекцій: від загального до локального / Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 72 с.
 • Гетьман В. І. Національні природні парки України / К.: Редакція газет природничо-математичного циклу, 2012. – (Бібліотека “Шкільного cвіту”). – С. 128
 • Природна та етнокультурна спадщина України. Монографія. – К., «Вища школа», 2012. – (співавтори В.Г. Пазинич, Т. І. Ткаченко); За загальною редакцією В.В. Стецюка.
 • Roztocze – przyroda i człowiek /Pidkova Oksana.Gleby / Jacek Chodorowski, Piotr Bartmiński, Andrzej Plak, Zbigniew Klimowich, Ryszard Debicki, Stepan Pozniak, Myron Kit, Oksana Pidkova // Zwierzyniec, 2015. – 220 с.
 • Україна–Польща. Путівник комплексної професійно спрямованої географічної практики / Бортник С., Шманьда Я., Луц М., Лаврук Т., Підкова О., Погорільчук Н., Плешакова А., Мельник В., Шевчук Н. / за ред. Бортника С.Ю – К. : Прінт Сервіс, 2016. – 70 с.
 • Стецюк В.В.Ізяславський Край: природа – історія – людина. Монографія. – Київ, видавництво «Сталь». – 250 с. (співавтор І. І. Міньков).
 • Стецюк В.В. Природні та етнокультурні феномени України. Монографія (видання друге, доповнене і перероблене). – ВПЦ “Київський університет” (співавтор Я. Б. Олійник).
 • Виробництво органічної сільськогосподарської продукції в Україні: наукові і практичні аспекти (Монографія)/ Н.А.Макаренко, В. І.Бондарь, В. В.Макаренко, А. В.Сальникова, Р. В. Подзерей, Л. В.Рудницька.- К.:ЦП «Компринт». – 2016. – 276 с.

Навчальні підручники:

 • Нестеровський В.А., Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. Основи мінералогії та петрографії. – К. : ВПЦ “Київський університет”. 2011. – 448 с.
 • Природна та етнокультурна спадщина України. Стецюк В. В., Пазинич В. Г., Ткаченко Т. І. К. : Вища школа, 2012. 30 д.а.
 • Методи польових географічних досліджень. Вивчення рельєфу та рельєфоутворюючих відкладів: навчальний посібник. К.: «Прінт-сервіс», 2015. – 165 с. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В. Погорільчук Н.М.)

Навчальні посібники:

 • Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф. Гетьман В.І. ВПЦ “Київський університет”. Київ, 2014. 7,3 д.а.
 • Екологічна геоморфологія та охорона надр. Лабораторний практикум для студентів вищих навчальних закладів. Стецюк В.В., Сілецький Ю.А., Ткаченко Т.І. К. : Сталь, 2009. 8 д.а.
 • Лабораторний практикум з екологічної геоморфології. Стецюк В.В Ю. Сілецький, Т. Ткаченко. Видавництво «Сталь», Київ. 2010. 5.5 д.а.
 • Природно-культурна спадщина України. Навчальний практикум. В.В.Стецюк, Т.І. Ткаченко. К. : Слово, 2011. 8 д.а.
 • Рельєф України. Навчальний посібник. (співавтори Б.О. Вахрушев, І.П. Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк); За загальною редакцієюВ.В. Стецюка. – Київ: Видавничий дім «Слово». – 668 с.
 • Екологічна геоморфологія України. Навчальний посібник. (співавтори Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко); За загальною редакцією В.В. Стецюка. – Київ: «Вища школа». – 367 с.
 • Геоморфологія. Курс лекцій. Навчальний посібник. (співавтори С. В. Міхелі, Т. І. Ткаченко); За загальною редакцією В. В. Стецюка. – Видавництво географічної літератури «Обрії», Київ.
 • Рахівський район: природа, населення, господарство / Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Ковтонюк О.В. , Цвелих Є.М. та ін. // К. : ВПЦ «Київ. Університет», 2016. – 254 с.

Методичні вказівки:

 • Безпека життєдіяльності. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. Т.М. Лаврук. К. : ВГЛ «Обрії», 2011. 3 д.а.
 • Екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. Т.М. Лаврук. К. : ВГЛ «Обрії», 2011. 3 д.а.
 • Безпека життєдіяльності. Науково-методичні рекомендації для студентів ВНЗ. Лаврук Т. М., Тимуляк Л. М. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 1,4 д.а.
 • Основи екології та безпека життєдіяльності. Навчально-методичні рекомендації для студентів Інституту філології. Лаврук Т. М. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 1,4 д.а.
 • Безпека життєдіяльності. Навчально-методичні рекомендації для студентів Ін-ту філології (напрям підготовки – західна філологія). Лаврук Т. М. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 1,4 д.а.
 • Основи екології. Навчально-методичні рекомендації для студентів Ін-ту філології (рос. мовою). Лаврук Т. М. К. : ВГЛ «Обрії», 2012. 1,4 д.а.
 • Оцінка придатності ґрунтів для виробництва органічної продукції рослинництва. Макаренко В.В. К. : НУБіП, 2013. 6,0 д.а.
 • Органічна сільськогосподарська продукція: основні вимоги до якості та умов виробництва. Макаренко Н.А., Бондарь В.І., Макаренко В.В. НУБіП України. Київ. 2014. 5,8 д.а.
 • Оцінка придатності грунтів для виробництва органічної продукції рослинництва. Макаренко Н.А., Рудніцька А.П.,Макаренко В.В. НУБіП України. Київ. 2014. 3,0 д.а.
 • Методичні рекомендації до проведення навчальної професійно орієнтованої практики у м. Києві (для студентів географічного факультету) / Лаврук Т., Підкова О. // К.: Прінт Сервіс, 2016. – 62 с.
 • Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни “Ґрунтознавство” для студентів ННЦ “Інституту біології” / укл. О. М. Підкова. – К. : ВГЛ Обрії, 2015. – 70 с.
 • Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни “Фізика ґрунту”. Ч. 1. Фізика твердої фази ґрунту / укл. Підкова О.М.. – К. : ВГЛ Обрії, 2014. – 38 с.
 • Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни “Бонітування ґрунтів” / уклала Підкова О.М. – К. : ВГЛ Обрії, 2013. – 60 с.
 • Методичні рекомендації щодо проведення навчальної професійно орієнтованої практики у м. Києві (для студентів географічного факультету) /Лаврук Т., Підкова О., / за ред. Бортника С.Ю – К. : Прінт Сервіс, 2016. – 62 с.
 • Security studies. Principles of personal and social safety. Work programme and guidelines for practical training of the discipline. / Lavruk T. // edited by S. Bortnyk. – К. : Print Servis, 2016. – 24 p.
 • Університетський курс «Геопланування та ландшафтна організація території»: теоретичні та методичні засади викладання / С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(80), ч. І. – С. 132-134.
 • Робоча програма та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Геоморфологія та палеогеографія» для гідрологів та метеорологів / Лаврук Т.М. К.: Прінт-Сервіс, 2015 89 с.
 • Робоча програма та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Управління екопроектами та міжнародне співробітництво в галузі географії та охорони природи»/ Лаврук Т.М. К.: Прінт-Сервіс, 2015 40 с.
 • В. В.Макаренко. Органічна сільськогосподарська продукція: основні вимоги до якості та умов виробництва (науково-методичні рекомендації) за ред. д.с.-г.н., проф. Макаренко Н.А. К.: НУБіП України, 2014 – 93 с.