Завідувач кафедри землезнавства та геоморфології

Бортник Cергій Юрійович

Завідувач кафедри землезнавства та геоморфології
Географ-геоморфолог
Професор, доктор географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Народився 14 листопада 1961 року в с. Варварівка Іллінецького району Вінницької області.

У 1978–1979 рр. – фрезерувальник на Вінницькому інструментальному заводі.

У 1979–1984 рр. – навчався на географічному факультеті Київського ордена Леніна та ордена Великої Жовтневої революції державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

У 1984–1985 рр. – асистент природничо-географічного факультету Вінницького педагогічного інституту ім. Миколи Островського.

У 1985–1987 рр. – стажист-дослідник при кафедрі геоморфології географічного факультету Київського університету. Брав участь у польових експедиціях на Памірі, Кавказі, Поволжі, Югославії, Німеччині, різних регіонах України.

У 1987–1990 рр. – аспірант географічного факультету Київського університету.

У 1990–1997 рр. – асистент кафедри геоморфології та палеогеографії.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію «Еволюція палеорельєфу території Верхнього Побужжя в мезозої-кайнозої» (науковий керівник – д.г.н., проф. Ю.О. Кошик).

З 1997 р. – доцент кафедри геоморфології та палеогеографії.

У 2002 р. – захистив докторську дисертацію «Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз» зі спеціальності 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія.

З травня 2002 р. – завідувач кафедри землезнавства та геоморфології.

У 2012-2014 рр – професор Університету імені Яна Кохановського (м. Кельце, Республіка Польща)

Розробив і читає курси: «Загальна геологія з основами історичної геології», «Магістрськтий семінар», «Вступ до фаху», керує геолого-геоморфологічною практикою в Каневі.

Віце-президент, Головний вчений секретар Українського географічного Товариства. Заступник головного редактора наукового журналу «Фізична географія та геоморфологія». Член редакційного комітету наукового видання «Prace i Studia Geograficzne» (Варшавський університет). Член редколегії наукового збірника «Вісник Київського університету, серія географія».

Основні напрямки наукових досліджень стосуються питань структурної геоморфології, методології географічної науки, застосування дистанційних методів в географічних дослідженнях. Займається проблемами теоретичної геоморфології, морфоструктурного та неотектонічного аналізу, а також проблемами військової географії.