Наукові журнали факультету

Журнал «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів»

Науковий журнал висвітлює оригінальні дослідження, забезпечуючи відкритий доступ до статей, з актуальних питань теорії та практики конструктивної географії та раціонального використання природних ресурсів, територіального планування, регіонального розвитку, охорони природної і культурної спадщини, географічного краєзнавства, географії рекреації та туризму, географічної освіти.

Офіційний сайт: http://constructgeo.knu.ua/index.html

Галузь знань: природничі науки (спеціальності: 106–Географія; 103–Науки про Землю), сфера обслуговування (спеціальність: 242–Туризм), освіта/педагогіка (спеціальність: 014–Середня освіта (Географія))

Тематична спрямованість журналу: конструктивно-географічні аспекти раціонального природокористування та охорони довкілля; конструктивно-географічні аспекти суспільно-географічних досліджень, регіональної географії та територіального планування; питання прикладних гідрометеорологічних досліджень; теорія та практика прикладних геоекологічних досліджень і заповідна справа; теоретичні та прикладні питання рекреаційної географії та туризму; методи та методики прикладних географічних досліджень; питання географічної освіти та туристично-краєзнавчої діяльності

Періодичність видання: двічі на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Включений до Переліку наукових фахових видань України категорії “Б” (наказ МОН України № 920 від 26.06.2024 р.) 

Засновник та видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Контактна інформація редколегії:
Поштова адреса редакції: МCП 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64, географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра географії України.

Супровід та підтримка, контактні особи:
Купач Тетяна, доцент кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Дем’яненко Світлана, доцент кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Контактний телефон: +38(093) 5921622