Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: магістр; форма навчання: заочна; 242 Туризм і рекреація; мова навчання: українська/англійська; н.п. 2023 р.)

Освітньо-наукова програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм і рекреація» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОПП

Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Міжнародний туризм»
Вибірковий блок за професійним спрямуванням «Віртуальний туризм»

Вибір з переліку (студент обирає 2 дисципліни з переліку)

Перелік №1