Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі” (рівень вищої освіти: перший (бакалаврський); форма навчання: денна; уведена в дію у 2019 р.)

Освітньо-професійна програма “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі” за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибір з блоку “Картографія, ГІС, ДЗЗ”
Вибір з переліку № 1
Вибір з переліку № 2
Вибір з переліку № 3
Вибір з переліку № 4
Вибір з переліку № 5