Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі” (рівень вищої освіти: перший (бакалаврський); форма навчання: денна; редакція 2022 р.)

Освітньо-професійна програма “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі” за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 – Природничі науки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок “Картографія та географічні інформаційні системи”

Дисципліни вибору з переліків

Перелік № 1
Перелік №2
Перелік №3
Перелік №4
Перелік №5