Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Урбаністика та міське планування» (рівень: бакалавр, форма навчання: денна; н.п. 2022 р.)

Освітньо-професійна програма "Урбаністика та міське планування" за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1 «Урбаністична географія»
Вибірковий блок 2 «Урбоекологія»

Вибір з переліку

(студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)

Перелік 1

Перелік 2

Перелік 3

Перелік 4

Перелік 5