Кафедра фізичної географії та геоекології

Про кафедру

E-mail: physgeo.knu@gmail.com

Тел.: 521-32-09

Web: https://physgeo.knu.ua

Як самостійна кафедра фізичної географії була організована 1891 року. На сьогодні кафедра є провідною Україні освітньою та науковою установою з проблем фізичної географії, ландшафтної екології, географічних засад збереження та невиснажливого використання природних ресурсів. На кафедрі працює 2 професори, 7 доцентів, діє навчальна лабораторія «Екології ландшафту».

Кафедра здійснює підготовку фахівців в галузі знань 10 – Природничі науки, за спеціальністю 106 – Географія в межах освітніх програм «Транскордонне екологічне співробітництво» та «Природнича географія».

Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітніми рівнями.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 106 «Географія»

за освітнім ступенем бакалавра:

освітньо-професійна програма «Транскордонне екологічне співробітництво»

освітньо-професійна програма «Природнича географія», спеціалізації «Ландшафтне планування та екологічна експертиза» та «Екологія та дизайн ландшафту»

за освітнім ступенем магістра:

освітньо-наукова програма «Природнича географія»

за освітнім рівнем доктора філософії:

освітньо-наукова програма «Географія»

Перспективи та можливості

Під час підготовки фахівців головна увага зосереджена на геоекологічних дослідженнях навколишнього середовища та його компонентів, зокрема вивчаються такі напрямки:

  • міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля,
  • оцінка впливу на довкілля,
  • екологічна експертиза проектів природокористування,
  • поведінка забруднюючих речовин в ландшафтах,
  • застосування геоінформаційних технологій та дистанційного зондування у екологічних дослідженнях ландшафтів.

В процесі навчання студенти кафедри набувають низку професійних компетенцій, що дозволяють фахово проводити:

  • аналіз даних про стан довкілля,
  • стратегічну екологічну оцінку,
  • управління природокористуванням регіону,
  • проектування природоохоронних територій,
  • прогнозування змін в компонентах ландшафту.

Випускники кафедри можуть обіймати посади аналітиків, менеджерів проектів, експертів-консультантів в установах та організаціях, що координують співробітництво, моніторинг та безпеку в галузі екології та охорони природи; закладах освіти; проектно-пошукових та науково-дослідних організаціях; органах державного та регіонального управління; виробничих та наукових установах; урядових та неурядових екологічних організаціях.