Кафедра фізичної географії та геоекології

Про кафедру

E-mail: physgeo.knu@gmail.com

Тел.: 521-32-09

Web: https://physgeo.knu.ua

Як самостійна кафедра фізичної географії була організована 1891 року. Свою сучасну назву кафедра отримала 1995 року – кафедра фізичної географії та геоекології. Така модернізація засвідчила зміну пріоритетів у навчально-науковій роботі кафедри, а саме – посилення природоохоронного та відновлювального складника у вивченні просторових систем, широке залучення для цього геоінформаційних технологій, математичного моделювання, міжнародного співробітництва у науковій, науково-практичній та освітній сфер.

 

Фундатором таких змін був завідувач кафедри (1995-2022 рр.) М.Д.Гродзинський – видатний український ландшафтний еколог, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук, професор, голова Асоціації ландшафтної екології України (IALE-Ukraine), член Національного комітету України з Програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”. М.Д. Гродзинський, як один з авторів концепції поліструктурності ландшафтів, обґрунтував теоретичні підвалини множинності форм стійкості геосистем і методику кількісного оцінювання такої стійкості та визначення геоекологічно безпечних норм антропогенних навантажень на ландшафти. Він істотно посилив міжнародне визнання та зв’язки кафедри, зокрема проводячи дослідження та викладаючи у провідних університетах Європи, США та Республіки Корея.

 

На сьогодні кафедра є провідною в Україні освітньою та науковою установою з проблем фізичної географії, геоекології, ландшафтної екології, географічних засад збереження та невиснажливого використання природних ресурсів, відновлення довкілля, екосистемних послуг, збереження біорізноманіття. На кафедрі працює 1 професор, 6 доцентів, 1 асистент, функціонує Центр сталих рішень GreenLabsKNU та   навчальна лабораторія «Екології ландшафту».

 

Кафедра здійснює підготовку фахівців в галузі знань 10 – Природничі науки, за спеціальністю 106 – Географія в межах освітніх бакалаврських програм «Транскордонне екологічне співробітництво», «Природнича географія» та освітніх магістерських програм «Природнича географія», «Транскордонне природоохоронне співробітництво», а також за спеціальністю 103 – Науки про Землю в межах освітньої бакалаврської програми “Геоекологія та екосистемні послуги”.

Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітніми рівнями.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 106 «Географія»

за освітнім ступенем бакалавра:

освітньо-професійна програма «Транскордонне екологічне співробітництво»

освітньо-професійна програма «Природнича географія», спеціалізації «Ландшафтне планування та екологічна експертиза» та «Екологія та дизайн ландшафту»

за освітнім ступенем магістра:

освітньо-наукова програма «Природнича географія»

за освітнім рівнем доктора філософії:

освітньо-наукова програма «Географія»

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 103 «Науки про Землю»

за освітнім ступенем бакалавра:

освітньо-професійна програма «Геоекологія та екосистемні послуги»

Перспективи та можливості

Під час підготовки фахівців головна увага зосереджена на геоекологічних дослідженнях довкілля та його складових, зокрема вивчаються такі напрямки:

 • міжнародне та транскордонне співробітництво в галузі охорони довкілля та природоохорони,
 • оцінка впливу на довкілля,
 • стратегічна екологічна оцінка,
 • поведінка забруднюючих речовин в ландшафтах,
 • відновлення довкілля,
 • екосистемні послуги,
 • застосування геоінформаційних технологій та дистанційного зондування у дослідженнях ландшафтів та довкілля.

В процесі навчання студенти кафедри набувають професійних компетенцій, що дозволяють фахово проводити:

 • аналіз даних про стан довкілля,
 • ландшафтно-функціональне зонування територій,
 • розробку комплексних планів просторового розвитку територій,
 • управління природокористуванням регіону,
 • проектування природоохоронних територій,
 • прогнозування змін в компонентах ландшафту,
 • маркетинг екосистемних послуг,
 • дизайн ландшафтів та довкілля.

Випускники кафедри можуть обіймати посади аналітиків, менеджерів проектів, експертів-консультантів в установах та організаціях, що координують співробітництво, моніторинг та безпеку в галузі екології та охорони природи; закладах освіти; проектно-пошукових та науково-дослідних організаціях; органах державного та регіонального управління; виробничих та наукових установах; урядових та неурядових екологічних організаціях.