Кафедра геодезії та картографії

Про кафедру

Email: kart_geo@ukr.net

 

Тел.: 521-33-62

 

 

Кафедра геодезії та картографії є однією з найстаріших кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладання окремих розділів курсу геодезії (теорія фігури Землі) було введено у Київському університеті з перших років його існування. У 1838 р. при фізико-математичному відділенні філософського факультету Київського університету Св. Володимира засновано кафедру астрономії, яка невдовзі дістала назву «астрономії та геодезії». У 1933 р. почав діяти геолого-географічний факультет і кафедру геодезії було відокремлено від кафедри астрономії. У 1944 р. кафедра одержала назву «геодезії та картографії», у складі виділеного в самостійний підрозділ географічний факультет, та було відкрито підготовку кадрів з вищою освітою за спеціальністю «картографія».

Станом на 1 вересня 2023 р. на кафедрі геодезії та картографії працює 15 викладачів (за основним місцем роботи) та 1 зовнішній сумісник. У складі викладачів: 2 доктори географічних наук (разом із завідуючим), 2 викладачі мають вчене звання професора; 11 кандидатів наук з яких 9 мають вчене звання доцента, 3 асистенти, з яких 3 без наукового ступеня. Всі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно зі спеціальностями і кваліфікаціями, що підтверджуються документами вищої атестаційної комісії.

Освітні програми кафедри за спеціальністю
103 «Науки про Землю»

за освітнім ступенем бакалавра:

за освітнім ступенем магістра:

освітньо-наукова програма «Картографія та географічні інформаційні системи» (денна)

Освітні програми кафедри за спеціальністю
193 «Геодезія та землеустрій»

за освітнім ступенем бакалавра:

освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» (денна)

за освітнім ступенем магістра:

освітньо-наукова програма «Землеустрій та кадастр» (денна)

У складі кафедри функціонують:

 • Навчальна лабораторія, яка забезпечує організацію навчального процесу.
 • Навчальна лабораторія цифрової фотограмметрії.

Навчально-допоміжний персонал кафедри складається з 8 співробітників (1 завідувач навчальної лабораторії, 2 фахівця, 2 картографи, 1 геодезист, 1 інженер землевпорядник, 1 старший лаборант), які забезпечують навчальний процес.

Структура і зміст навчального плану

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за навчальними планами, які передбачають обов’язкові гуманітарні та соціально-економічні дисципліни; фундаментальні загальнонаукові дисципліни; професійно-орієнтовані дисципліни та фахових дисциплін, що включають спецкурси та семінари, які забезпечують відповідний рівень підготовки бакалаврів та магістрів, навчальні та виробничі практики студентів.

Кафедра забезпечує підготовку вищих наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру з затвердженої ВАК України спеціальності 11.00.12 – географічна картографія.

Викладачі та співробітники кафедри проводять наукову роботу з таких напрямів досліджень: геоінформаційне забезпечення картографічного моделювання та розробки карт для потреб освіти, геодинамічні дослідження, зокрема деформації інженерних споруд, зйомки місцевості, в тому числі наземні, із застосуванням методів цифрової фотограмметрії при архітектурних вимірах та реконструкціях, комплексне тематичне картографування, зокрема еколого- та медико-географічне, проблемно-орієнтоване картографування України.

Міжнародні проекти та академічна мобільність

      Українсько-канадський проект «Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання» (2014-2018 рр.) /  project Laying the Foundation for a Spatial Data Infrastructure: Building Capacity within the Ukrainian Government to Support Sustainable Economic Growth, Project # S-065681. Стажування  у Ванкуверському острівному університеті (Канада, Vancouver Island University. Faculty of Informational Education) пройшли викладачі кафедри: проф.Даценко Л.М. та ас.Молочко М.А.

      Доц.Гончаренко О.С. пройшов міжнародне стажування на факультеті Освіти Білостоцького університету, Польща (Faculty of Education, University of Bialystok, Poland) в обсязі 180 год. (6 ECTS) і отримав сертифікат, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

      Магістр ОНП КГІС Шинкаренко Анна під керівництвом проф.Даценко Л.М. в рамках академічної мобільності пройшла навчання у Ванкуверському острівному університеті за програмою Mitacs (Change detection and assessment of destroyed urban infrastructure using remote sensing analysis, Application Ref. : IT32896; Funding Request Ref. : FR97313). January 6, 2023 to April 30, 2023.)

      Викладачі кафедри (проф.Даценко Л.М., доц.Тітова С.В.) приймають активну участь у робочих нарадах/вебінарах (разом з UK Geospatial Commission) щодо шляхів розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних та засобів підготовки фахівців, необхідних для цього, які проводяться за ініціативи Програми USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) та Міністерства аграрної політики та продовольства України (2022-2023 рр.).

      Викладачі кафедри приймали участь у міжнародному тренінг-вебінарів Держгеокадастру (Тітова С.В., Даценко Л.М. – «Socioeconomic impact assessment – determining the benefits of geospatial information and systems») (2022 р.).
      У квітні-червні 2021 р. проф. Даценко Л.М. стала учасником обговорення та була долучена до роботи з міжнародними експертами проекту «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні» щодо оцінки базового рівня розвитку геопросторової інформації за методологією ООН та Світового банку IGIF – Рамкової програми інтегрованої геопросторової інформації.
       В рамках академічної мобільності у лютому, липні та серпні 2022 р. студентка 3 курсу Софія Сидоренко ОПП ГтЗ приймала участь у навчальних курсах: «E-fundraising», «Youth in policy dialogue», «Youth steps in archaeobotany» – проекти, які фінансуються ЄК за програмою Erasmus Plus.
       В рамках програми “Еразмус+” на кафедрі геодезії та картографії відбулися відкриті лекції для студентів та викладачів проведені викладачами Республіканського університету м. Сівас (Туреччина, лютий 2022).

Співробітники кафедри приймають активну участь в роботі:

 • журі Всеукраїнських олімпіад з географії
 • журі Всеукраїнських турнірів з географії
 • журі конкурсу «Вчитель року» з географії
 • робочої групи з розробки програми ЗНО
 • робочої групи з розробки навчальних програм з географії для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
 • робочої групи із розроблення навчальних програм з географії для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Профільний рівень)
 • Науково-методичної комісії з географії МОН України

На базі кафедри видається збірник наукових праць (1996-2009 рр. – «Картографія та вища школа», з 2010 р. – «Часопис картографії». З 2000 р. (вип. 4) збірник зареєстровано у ВАК України як фахове видання з географічних наук. Співробітники кафедри є членами науково-редакційних колегій збірників: «Вісник геодезії та картографії», «Картографія та вища школа».

В різні часи кафедру очолювали відомі вчені:

 • д.т.н., проф. Петро Кирилович Нечипоренко у 1933-1937 рр. (у 1937 р. був репресований);
 • д.т.н., проф. Володимир Григорович Леонтович у 1944-1946 рр.;
 • к.с.-г.н., доц. Микола Микитович Бєлонін (також професор Харківського інституту землеустрою, Одеського сільськогосподарського та Київського гідромеліоративного інститутів) у 1946-1953 рр.;
 • к.т.н., доц. Петро Іванович Михайловський у 1953-1954р.;
 • к.т.н., проф. Андрій Семенович Харченко у 1954-1980 рр.;
 • д.т.н., проф. Віктор Михайлович Сердюков у 1980-1992 рр.;
 • д.т.н., проф. Анатолій Григорович Григоренко у 1992-1995 рр.;
 • к.г.н., проф. Анатолій Миколайович Молочко – у 1995-2012 рр.;
 • д.г.н., проф. Людмила Миколаївна Даценко – з 2012 р.