Кафедра геодезії та картографії

Про кафедру

Тел.: 521-33-62

Кафедра геодезії та картографії є однією з найстаріших кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладання окремих розділів курсу геодезії (теорія фігури Землі) було введено у Київському університеті з перших років його існування. У 1838 р. при фізико-математичному відділенні філософського факультету Київського університету Св. Володимира засновано кафедру астрономії, яка невдовзі дістала назву «астрономії та геодезії». У 1933 р. почав діяти геолого-географічний факультет і кафедру геодезії було відокремлено від кафедри астрономії. У 1944 р. кафедра одержала назву «геодезії та картографії», у складі виділеного в самостійний географічного факультету, та було відкрито підготовку кадрів з вищою освітою за спеціальністю «картографія».

Станом на 1 січня 2019 р. на кафедрі геодезії та картографії працює 16 викладачів. У складі викладачів: 2 доктори географічних наук (разом із завідуючим), 3 викладачі мають вчене звання професора; 13 кандидатів наук з яких 12 мають вчене звання доцента, 4 асистенти, з яких 3 без наукового ступеня. Всі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно зі спеціальностями і кваліфікаціями, що підтверджуються документами вищої атестаційної комісії.

Освітні програми кафедри за спеціальністю
103 «Науки про Землю»

за освітнім ступенем бакалавра:

за освітнім ступенем магістра:

освітньо-наукова програма «Картографія та географічні інформаційні системи» (денна)

Освітні програми кафедри за спеціальністю
193 «Геодезія та землеустрій»

за освітнім ступенем бакалавра:

освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» (денна)

за освітнім ступенем магістра:

освітньо-наукова програма «Землеустрій та кадастр» (денна)

У складі кафедри функціонують:

 • Навчальна лабораторія, яка забезпечує організацію навчального процесу.
 • Навчальна лабораторія цифрової фотограмметрії.

Навчально-допоміжний персонал кафедри складається з 8 співробітників (завідувач навчальної лабораторії, 6 спеціалістів та 1 лаборант), які забезпечують навчальний процес.

Тематика практичних занять включають:

 • Укладання топографічних карт за матеріалами стереознімання;
 • стереофотограмметричну зйомку та складання планів існуючих пам’яток архітектури;
 • створенняортофотопланів;
 • вивчення методів дослідження стійкості споруд та виконання інших інженерних геодезичних робіт;
 • проведення кадастрових зйомок.

Кафедра геодезії та картографії забезпечена сучасним обладнанням необхідним для підготовки фахівців – електронними тахеометрами Sokkia, цифровими нівелірами та теодолітами Sokkia, комплектами GNSS/GPS приймачів Sokkia, світловіддалемірами. На кафедрі також є цифрові фотограмметричні станції «Дельта», фотограмметричний сканер «Дельта», комп’ютери з новітнім програмним забезпеченням.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес для студентів на загальному потоці факультету з напряму географічної підготовки; а також для напрямів: туризм та гідрометеорологія; у Навчально-наукових інститутах «Інститут геології» та «Інститут біології та медицини»; забезпечує виконання замовлення з підготовки військових картографів (денне та заочне відділення) з числа курсантів кафедри «Географічні інформаційні системи та технології» Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка здійснюється починаючи з 1993 р.

Фахові навчальні практики проводяться на базі Богуславського гідрологічного стаціонару Київської області (з 1998 р.)

Структура і зміст навчального плану

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за навчальними планами, які передбачають обов’язкові гуманітарні та соціально-економічні дисципліни; фундаментальні загальнонаукові дисципліни; професійно-орієнтовані дисципліни та фахових дисциплін, що включають спецкурси та семінари, які забезпечують відповідний рівень підготовки бакалаврів та магістрів, навчальні та виробничі практики студентів.

Кафедра забезпечує підготовку вищих наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру з затвердженої ВАК України спеціальності 11.00.12 – географічна картографія.

Викладачі та співробітники кафедри проводять наукову роботу з таких напрямів досліджень: геоінформаційне забезпечення картографічного моделювання та розробки карт для потреб освіти, геодинамічні дослідження, зокрема деформації інженерних споруд, зйомки місцевості, в тому числі наземні, із застосуванням методів цифрової фотограмметрії при архітектурних вимірах та реконструкціях, комплексне тематичне картографування, зокрема еколого- та медико-географічне, проблемно-орієнтоване картографування України.

Міжнародні зв'язки

Кафедра здійснює зв’язки з науковими та освітніми установами світу завдяки участі в роботі Міжнародної картографічної асоціації – МКА (зокрема членом комісії з теоретичної картографії цієї організації є проф. В.О. Шевченко), узгодженню змісту навчальних програм в межах УМО Євразійської Асоціації університетів, організації Міжнародних картографічних конференцій та ГІС-Форумів, ініціатором проведення яких, зокрема, в Києві вона виступала в 1996, 1998 та 2002 роках, а також стажувань студентів картографів у Франції (м. Бордо), організації післядипломного навчання (в рамках спільного українсько-шведського пілот-проекту «Збір та реєстрація даних…»), співробітництву (читання лекцій, спільні публікації) з науковцями Інституту картографії Дрезденського технічного університету та ін., підтримці студентських ініціатив з Європейської географічної асоціації – EGA.

Співробітники кафедри приймають активну участь у міжнародному українсько-канадського освітньому проекті «Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання» (2014-2018 рр.). Проект здійснюється за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади (DFATD, Ottawa, ON, Canada), Ванкуверським острівним університетом, ВОУ (Nanaimo, BC, Canada) та його партнерами в Україні: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут».

Співробітники кафедри приймають активну участь в роботі:

 • журі Всеукраїнських олімпіад з географії
 • журі Всеукраїнських турнірів з географії
 • журі конкурсу «Вчитель року» з географії
 • робочої групи з розробки програми ЗНО
 • робочої групи з розробки навчальних програм з географії для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
 • робочої групи із розроблення навчальних програм з географії для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Профільний рівень)
 • Науково-методичної комісії з географії МОН України

На базі кафедри видається збірник наукових праць (1996-2009 рр. – «Картографія та вища школа», з 2010 р. – «Часопис картографії». З 2000 р. (вип. 4) збірник зареєстровано у ВАК України як фахове видання з географічних наук. Співробітники кафедри є членами науково-редакційних колегій збірників: «Вісник геодезії та картографії», «Картографія та вища школа».

В різні часи кафедру очолювали відомі вчені:

 • д.т.н., проф. Петро Кирилович Нечипоренко у 1933-1937 рр. (у 1937 р. був репресований);
 • д.т.н., проф. Володимир Григорович Леонтович у 1944-1946 рр.;
 • к.с.-г.н., доц. Микола Микитович Бєлонін (також професор Харківського інституту землеустрою, Одеського сільськогосподарського та Київського гідромеліоративного інститутів) у 1946-1953 рр.;
 • к.т.н., доц. Петро Іванович Михайловський у 1953-1954р.;
 • к.т.н., проф. Андрій Семенович Харченко у 1954-1980 рр.;
 • д.т.н., проф. Віктор Михайлович Сердюков у 1980-1992 рр.;
 • д.т.н., проф. Анатолій Григорович Григоренко у 1992-1995 рр.;
 • к.г.н., проф. Анатолій Миколайович Молочко – у 1995-2012 рр.;
 • д.г.н., проф. Людмила Миколаївна Даценко – з 2012 р.

Працевлаштування випускників

Випускники кафедри геодезії та картографії мають змогу бути працевлаштованими у відповідних державних відомствах, управліннях та установах, а також у комерційних та приватних підприємствах і організаціях, зокрема: Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру,Держземагенстві, Державному космічному агентстві, філії ДУ «Укргідрографія – Укрморкартографія» Мінтрансзвязку України, Топографічній службі Збройних Сил України, ДНВП «Картографія», інститутах НАН України, науково-дослідних, проектних, інженерно-вишукувальних та інших підприємствах, інститутах, організаціях та фірмах різноманітних відомств, які у своїй діяльності використовують результати побудови будь-яких видів геодезичних мереж, видів знімань, для проведення картографічних досліджень, що виконуються з використанням сучасного електронного, цифрового та іншого геодезичного обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення та геоінформаційних систем і технологій, що базуються на обробці величезних за обсягом геопросторових баз даних, необхідних для здійснення дистанційного зондування і фотограмметрії, геодезичних, навігаційних, аерокосмічних, картографічних, поліграфічних та інших видів робіт для потреб науки, розвитку господарства, транспорту, оборони, освіти, культури тощо.