Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП “КАРТОГРАФІЯ ТА ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ” (рівень вищої освіти: другий (магістерський); форма навчання: денна; уведена в дію у 2020 р.)

Освітньо-наукова програма «Картографія» за спеціальністю 103 – Науки про Землю галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору з блоку “Картографія та геоматика”