Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП “Картографія та географічні інформаційні системи ” (рівень вищої освіти: другий (магістерський); форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2022 р.)

Освітньо-наукова програма «Картографія та географічні інформаційні системи» за спеціальністю 103–Науки про Землю галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вільного вибору студента (вибору блоками) з блоку 1 “Картографія”
Дисципліни вільного вибору студента (вибору блоками) з блоку 2 “Адміністрування баз геопросторових даних”
Дисципліни вибору з переліків
(студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1
Перелік 2