Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Політична географія та геополітика» / «Political Geography and Geopolitics» (освітній рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: укр./англ.; н.п. 2023 р.)

Освітньо-наукова програма «Політична географія та геополітика» «Political Geography and Geopolitics» за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки»

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни вибору студента
Вибірковий блок 1 «Політико-географічні та геополітичні студії»
Вибірковий блок 2 «Геоглобалістика: суспільно-політичні трансформації /Geoglobalistics: social and political transformations»
Перелік №1 вільного вибору студента
Перелік №2 вільного вибору студента